ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานตามนโยบายการปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานเขต : 50120000-3662

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.อัจฉรา โตเปลี่ยน โทร 5861

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้โปรดพิจารณาอนุมัติโครงการจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และพบว่าเจ้าหน้าที่โครงการที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาปกิบัติงานสามารถแบ่งเยาภารกิจของฝ่ายทะเบียนได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันปริมาณงานของฝ่ายทะเบียนยังคงอยู่ในปริมาณสูงขึ้น เนื่องจากมีการปรับปรุงการให้บริการประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนที่สามารถขอรับบริการได้ทุกสำนักทะเบียน โดยไม่ต้องไปดำเนินการที่สำนักทะเบียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน

50120200/50120200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตบางเขน ที่เป็นเขตนำร่องเปิดเป็นศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center) 2.เพื่อให้การบริการประชาชนสะดวกรวดเร็ว สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 3.เพื่อให้งานบริการประชาชนและงานตามนโยบายแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 4.เพื่อเสริมสร้างอัตรากำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับประชาชนที่มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

เป้าหมายของโครงการ

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง 2.เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรุงเทพมหานคร 3.เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ 4.ลดการเกิดข้อร้องเรียนต่อการให้บริการที่ล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเดือนกันยายน 2563 เป็นจำนวนเงิน 28,350 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-08)

90.00

08/09/2563 : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเดือนสิงหาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 28,350 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-07)

85.00

07/08/2563 : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 28,350 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-16)

80.00

16/07/2563 : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเดือนมิถุนายน 2563 เป็นจำนวนเงิน 28,350 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-10)

75.00

10/06/2563 : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 28,350 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-13)

70.00

13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเดือนเมษายน2563 เป็นจำนวนเงิน 28,350 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-08)

60.00

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเดือนมีนาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 28,350 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-11)

50.00

11/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเดือนกุมภาพ้ันธ์ 2563 เป็นจำนวนเงิน 28,350 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-11)

40.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเดือนมกราคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 28,350 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-15)

30.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเดือนธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 28,350 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-18)

20.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นจำนวนเงิน 28,350 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-14)

10.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว พร้อมได้มอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเดือนตุลาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 28,350 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผลผู้บริหารเขตทราบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3662

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3662

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0894

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 6 : 6.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 6 : 4.7000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 6)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
4.14

100 / 100
3
4.70

100 / 100
4
4.23

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **