ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน : 50120000-3705

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวอัจฉรา โตเปลี่ยน โทร.5861

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางเขน เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ต้องบริการประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการทางด้านการบริการทะเบียน

50120200/50120200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ประชาชาที่มาติดต่อขอรับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด 2.เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการมีความสะดวก ในการติดต่อขอรับบริการ

เป้าหมายของโครงการ

-ความพึงพอใจขอผู้รับบริการค่าคะแนนเฉลี่ย 3.50-5.00 น.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ฝ่ายทะเบียนได้ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้มาใช้บริการในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นจำนวน 69 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 คิดเป็นร้อยละ 92.80

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-08)

90.00

08/09/2563 : ฝ่ายทะเบียนได้ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้มาใช้บริการในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นจำนวน 75 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 คิดเป็นร้อยละ 93.60

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-07)

85.00

07/08/2563 : ฝ่ายทะเบียนได้ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้มาใช้บริการในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือนกรกฎาคม2563 เป็นจำนวน 69 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-16)

80.00

16/07/2563 : ฝ่ายทะเบียนได้ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้มาใช้บริการในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นจำนวน 75 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 คิดเป็นร้อยละ 92.40

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-10)

75.00

10/06/2563 : ฝ่ายทะเบียนได้ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้มาใช้บริการในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นจำนวน 61 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 คิดเป็นร้อยละ 90.40

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-13)

70.00

13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายทะเบียนได้ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้มาใช้บริการในฝ่ายทะเบียนประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นจำนวน 66 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 คิดเป็นร้อยละ 97.60

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-08)

60.00

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายทะเบียนได้ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้มาใช้บริการในฝ่ายทะเบียนประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นจำนวน 78 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 คิดเป็นร้อยละ 97.60

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-11)

50.00

11/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายทะเบียนได้ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้มาใช้บริการในฝ่ายทะเบียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นจำนวน 72 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 คิดเป็นร้อยละ 95.20

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-11)

40.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายทะเบียนได้ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้มาใช้บริการในฝ่ายทะเบียนประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นจำนวน 78 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-15)

30.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายทะเบียนได้ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้มาใช้บริการในฝ่ายทะเบียนประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นจำนวน 66 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 คิดเป็นร้อยละ 95.80

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-18)

20.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายทะเบียนได้ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้มาใช้บริการในฝ่ายทะเบียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นจำนวน 72 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 คิดเป็นร้อยละ 95.40

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-14)

10.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายทะเบียนได้ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้มาใช้บริการในฝ่ายทะเบียนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นจำนวน 76 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผู้บริหารเขตทราบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3705

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3705

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0894

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 6 : 6

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 6 : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 6)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
4.14

100 / 100
3
4.70

100 / 100
4
4.23

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **