ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดระเบียบป้ายผิดกฎหมายในที่สาธารณะ : 50120000-3768

สำนักงานเขตบางเขน : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายพนม กลมจัตุรัส

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยในสภาพปัจจุบันพื้นที่ทางกายภาพในกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาสู่ความเจริญด้วยความรวดเร็วพื้นที่ทางการเกษตรปรับเปลี่ยนไปสู่พื้นที่ทางธุรกิจ สถานประกอบการและที่พักอาศัยจำนวนมากการพัฒนาทางธุรกิจค่อนข้างสูง การจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อใช้เป็นสื่อดึงดูดลูกค้าหลายรูปแบบ ทั้งสื่อสมัยใหม่ทางโซเซียลมีเดีย การจัดทำป้ายโฆษณาในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จะพบเห็นได้ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายข้อความอักษรวิ่ง ป้ายไตรวิชชั่น ป้ายลักษณะของจอโทรทัศน์ (จอ LED) ป้ายเครื่องหมายจราจรที่มีการโฆษณาสินค้าแฝง และป้ายโฆษณาประเภทอิื่นๆ ผู้บริหารได้ตระหนักให้ความสำคัญในปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการและให้ถือเป็นนโยบายสำคัญประการหนึ่ง เน้นย้ำติดตามและจัดหามาตรการบังคับใช้กฏหมายต่อผู้กระทำผิดติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฏหมายในที่สาธารณะ

50120900/50120900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อใช้มาตรการการบังคับกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง 2. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ผู้ประกอบการ เจ้าของ/ผู้ครอบครองป้าย ยึดถือหลักปฏิบัติกับการติดตั้งป้ายให้ถูกต้องตามกฎหมาย 3. เพื่อให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานครโดยเคร่งครัด 4. เพื่อให้พื้นที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สะอาด สวยงาม

เป้าหมายของโครงการ

1. ผู้ประกอบการหรือเจ้าของป้ายมีความรับผิดชอบและดำเนินการถูกต้องตามกฏหมาย 2. ดำเนินการและบังคับการกับผู้กระทำการฝ่าฝืนอย่างเด็ดขาด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-31)

90.00

31/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือน สิงหาคม 2564 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอยในพื้นที่ และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 โดยจัดเก็บป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ตามมาตรา 39 จำนวน 28 ป้าย ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด จำนวน 3 คดี เป็นเงิน 6,000 บาท พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-30)

85.00

30/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือน กรกฎาคม 2564 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอยในพื้นที่ และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 โดยจัดเก็บป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ตามมาตรา 39 จำนวน 48 ป้าย ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด จำนวน 2 คดี เป็นเงิน 4,000 บาท พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-30)

80.00

30/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือน มิถุนายน 2564 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอยในพื้นที่ และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 โดยจัดเก็บป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ตามมาตรา 39 จำนวน 15 ป้าย ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด จำนวน 10 คดี เป็นเงิน 20,000 บาท พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-05-29)

75.00

29/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือน พฤษภาคม 2564 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอยในพื้นที่ และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 โดยจัดเก็บป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ตามมาตรา 39 จำนวน 28 ป้าย ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด จำนวน 9 คดี เป็นเงิน 18,000 บาท พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-30)

70.00

30/04/2564 : ดำเนินการจัดเก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตบนถนนสายหลัก สายรองในพื้นที่เขตบางเขน ประจำเดือนเมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-27)

60.00

27/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือน มีนาคม 2564 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอยในพื้นที่ และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 โดยจัดเก็บป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ตามมาตรา 39 จำนวน 66 ป้าย ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด จำนวน 11 คดี เป็นเงิน 22,000 บาท พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-28)

50.00

28/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอยในพื้นที่ และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 โดยจัดเก็บป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ตามมาตรา 39 จำนวน 67 ป้าย ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด จำนวน 10 คดี เป็นเงิน 20,000 บาท พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-27)

40.00

27/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือนมกราคม 2564 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอยในพื้นที่ และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 โดยจัดเก็บป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ตามมาตรา 39 จำนวน 64 ป้าย ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด จำนวน 11 คดี เป็นเงิน 22,000 บาท พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-29)

30.00

29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือนธันวาคม 2563 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอยในพื้นที่ และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 โดยจัดเก็บป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ตามมาตรา 39 จำนวน 45 ป้าย ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด จำนวน 13 คดี เป็นเงิน 26,000 บาท พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-26)

20.00

26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือนพฤศจิกายน 2563 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอยในพื้นที่ และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 โดยจัดเก็บป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ตามมาตรา 39 จำนวน 102 ป้าย ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด จำนวน 9 คดี เป็นเงิน 18,000 บาท พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือนตุลาคม 2563 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอยในพื้นที่ และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 โดยจัดเก็บป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ตามมาตรา 39 จำนวน 63 ป้าย ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด จำนวน 20 คดี เป็นเงิน 40,000 บาท พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บป้ายประจำเดือนตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมมอบหมายหน้าที่
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ออกสำรวจ ตรวจสอบป้าย
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดเก็บป้ายที่ผิดกฎหมาย
:60%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
: สรุปการดำเนินการรายงานเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3768

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3768

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0940

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **