ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50130000-3372

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพรนิภา ไชยเชษฐ์ 025407172

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด 6 มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง กอปรกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้มีการปรับมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกให้สอดคล้องกันระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการปรับตัวชี้วัดการประเมิน พัฒนาผู้ประเมินให้มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถในการประเมิน เข้าใจบริบทของสถานศึกษาและกระบวนการจัดการศึกษาที่เป็นข้อมูลที่สถานศึกษานำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาได้โดยกำหนด ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่สี่ (พ.ศ.2559-2563) ให้เสร็จสิ้นภายในปี 2563 สำนักงานเขตมีนบุรีจึงต้องพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งจนสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา ได้ตามมาตรฐาน และเพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) จึงได้ดำเนินโครงการ “พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี” ขึ้น เพื่อให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยคณะผู้ประเมินที่มีความรู้ ความสามารถเข้าใจบริบทของสถานศึกษา และได้รับการยอมรับจากสถานศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและร่วมเป็นเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาของกรุงเทพมหานครต่อไป

50130700/50130700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 2. เพื่อให้โรงเรียนในสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 13 โรงเรียน พร้อมรับการประเมินภายนอก รอบสี่ ระยะที่ 2 ในปี 2562

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี 13 โรงเรียน พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระยะที่ 2 (ปี 2562) 2. ด้านคุณภาพ - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีได้รับการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระยะที่ 2 (ปี 2562)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-06-24)

100.00

24/6/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2019-05-24)

85.00

24/5/2562 : มีโรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเรียบร้อยแล้ว จำนวน 9 โรงเรียน เหลือเพียง 4 โรงเรียน ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-04-23)

80.00

23/4/2562 : กำลังดำเนินการนำข้อเสนอแนะของกรรมการมาจัดทำเป็นรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ตามโครงสร้างที่สำนักการศึกษากำหนด เพื่อส่งสำนักการศึกษา ในวันทีี่ 1 พฤษภาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-03-25)

70.00

25/3/2562 : โรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน ดำเนินการทำหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครให้สามารถเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และมีรายชื่อตามประกาศกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน/โรงเรียน ประเมินร่วมกับผู้บริหาร ครู หรือบุคลากรในโรงเรียนไม่น้อยกว่า 2 คน และดำเนินการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-02-26)

40.00

26/2/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการของโรงเรียนในสังกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-01-28)

30.00

28/1/2562 : อยู่ระหว่างโรงเรียนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2018-12-24)

30.00

24/12/2561 : อยู่ระหว่างโรงเรียนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-11-28)

20.00

28/11/2561 : ได้รับการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังจัดสรรเงินให้โรงเรียนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-25)

10.00

25/10/2561 : จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ และขอจัดสรรงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดสรรเงินให้กับโรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนดำเนินการตามโครงการระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2562
:50%
เริ่มต้น :2019-05-01
สิ้นสุด :2019-05-01
ขั้นตอน 4
:สรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการให้ผู้อำนวยการเขตทราบ
:30%
เริ่มต้น :2019-09-02
สิ้นสุด :2019-09-02

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3372

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3372

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0838

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 12.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 91.0500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
91.05

100 / 100
3
91.05

100 / 100
4
91.05

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **