รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ตัวชี้วัดที่ 12.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์) : 5013-0838

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 91.0500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
91.05
100.0000
100 / 100
3
91.05
100.0000
100 / 100
4
91.05
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โรงเรียนเตรียมนักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 13 โรงเรียน และนักเรียนชั้น ม.3 จำนวน 4 โรงเรียน (รร.บ้านเกาะ รร.วัดทองสัมฤทธิ์ รร.วัดใหม่ลำนกแขวก และ รร.สุเหร่าทรายกองดิน) สอบ O-NET 2. จัดทำโครงการสนับสนุนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยดำเนินโครงการทั้ง 21 โครงการ ที่สนับสนุนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และอีก 1 โครงการ คือ โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 256,200 บาท โดยสอนเสริม O-NET ใน 4 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ทุกวันเสาร์ เริ่มสอนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.โรงเรียนในสังกัด สนข.มีนบุรี ชั้น ป.6 จำนวน 13 โรงเรียน และชั้น ม.3 จำนวน 4 โรงเรียน (รร.บ้านเกาะ, รร.วัดทองสัมฤทธิ์, รร.วัดใหม่ลำนกแขวก และ รร.สุเหร่าทรายกองดิน) ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เรียบร้อยแล้ว โดยชั้น ป.6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และชั้น ม.3 สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 2.สำนักการศึกษาส่งผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา ดังนี้ 2.1 ผลคะแนนเฉลี่ย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - ภาษาไทย ได้คะแนน 56.80 - คณิตศาสตร์ ได้คะแนน 37.03 - วิทยาศาสตร์ ได้คะแนน 39.20 - ภาาาอังกฤษ ได้คะแนน 40.26 2.2 ผลคะแนนเฉลี่ย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - ภาษาไทย ได้คะแนน 50.26 - คณิตศาสตร์ ได้คะแนน 25.10 - วิทยาศาสตร์ ได้คะแนน 32.51 - ภาาาอังกฤษ ได้คะแนน 26.35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1.โรงเรียนในสังกัด สนข.มีนบุรี ชั้น ป.6 จำนวน 13 โรงเรียน และชั้น ม.3 จำนวน 4 โรงเรียน (รร.บ้านเกาะ, รร.วัดทองสัมฤทธิ์, รร.วัดใหม่ลำนกแขวก และ รร.สุเหร่าทรายกองดิน) ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เรียบร้อยแล้ว โดยชั้น ป.6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และชั้น ม.3 สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 2.สำนักการศึกษาส่งผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา ดังนี้ 2.1 ผลคะแนนเฉลี่ย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - ภาษาไทย ได้คะแนน 56.80 - คณิตศาสตร์ ได้คะแนน 37.03 - วิทยาศาสตร์ ได้คะแนน 39.20 - ภาาาอังกฤษ ได้คะแนน 40.26 2.2 ผลคะแนนเฉลี่ย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - ภาษาไทย ได้คะแนน 50.26 - คณิตศาสตร์ ได้คะแนน 25.10 - วิทยาศาสตร์ ได้คะแนน 32.51 - ภาาาอังกฤษ ได้คะแนน 26.35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.โรงเรียนในสังกัด สนข.มีนบุรี ชั้น ป.6 จำนวน 13 โรงเรียน และชั้น ม.3 จำนวน 4 โรงเรียน (รร.บ้านเกาะ, รร.วัดทองสัมฤทธิ์, รร.วัดใหม่ลำนกแขวก และ รร.สุเหร่าทรายกองดิน) ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เรียบร้อยแล้ว โดยชั้น ป.6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และชั้น ม.3 สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 2.สำนักการศึกษาส่งผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา ดังนี้ 2.1 ผลคะแนนเฉลี่ย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - ภาษาไทย ได้คะแนน 56.80 - คณิตศาสตร์ ได้คะแนน 37.03 - วิทยาศาสตร์ ได้คะแนน 39.20 - ภาาาอังกฤษ ได้คะแนน 40.26 2.2 ผลคะแนนเฉลี่ย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - ภาษาไทย ได้คะแนน 50.26 - คณิตศาสตร์ ได้คะแนน 25.10 - วิทยาศาสตร์ ได้คะแนน 32.51 - ภาาาอังกฤษ ได้คะแนน 26.35

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก หมายถึง จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในโรงเรียนที่กำหนดทุกรายวิชาที่สอบ ได้แก่ ภาษาไทย ภาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา - โรงเรียนที่กำหนด แบ่งตามเกณฑ์การคำนวณช่วงระดับคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560 จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) ดังนี้ กลุ่มโรงเรียน ระดับคุณภาพ กลุ่ม A มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม กลุ่ม B มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับค่อนข้างดีถึงดี กลุ่ม C มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับพอใช้ถึงปานกลาง กลุ่ม D มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่งถึงควรปรับปรุง - มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด หมายถึง ระดับ วิชา คะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม D ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ 44.98 42.46 39.95 37.44 วิทยาศาสตร์ 45.15 42.72 40.29 37.78 ภาษาอังกฤษ 42.54 38.81 35.08 32.57 ภาษาไทย 49.20 48.81 48.41 45.90 มัธยมศึกษาปีที่ 3 คณิตศาสตร์ 37.44 31.15 24.87 22.36 วิทยาศาสตร์ 41.79 37.67 33.56 31.05 ภาษาอังกฤษ 38.66 32.98 27.31 24.80 ภาษาไทย 45.96 43.94 41.92 39.41 มัธยมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ 34.87 27.30 19.73 17.22 วิทยาศาสตร์ 39.17 33.75 28.33 25.82 ภาษาอังกฤษ 36.17 29.25 22.33 19.82 ภาษาไทย 47.81 46.72 45.63 43.12 สังคมศึกษา 41.56 37.34 33.12 30.61

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ 1. หาร้อยละความสำเร็จรายวิชา (รายวิชาแยกตามระดับชั้นและกลุ่มโรงเรียน) โดยนำผลคะแนนเฉลี่ยรายวิชาที่ดำเนินการได้เทียบกับคะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย 2. หาร้อยละความสำเร็จรายระดับ (ชั้น ป.6 ม.3 ม.6) โดยนำร้อยละความสำเร็จรายวิชา (ข้อ 1) มาหาค่าเฉลี่ย (ป.6 431 โรงเรียน, ม.3 109 โรงเรียน, ม.6 9 โรงเรียน) 3. หาร้อยละความสำเร็จของหน่วยงาน โดยนำร้อยละความสำเร็จของทุกระดับชั้นของหน่วยงานมาหาค่าเฉลี่ย ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงาน : ผลรวมร้อยละความสำเร็จทุกระดับชั้นของหน่วยงาน/จำนวนระดับชั้นของหน่วยงาน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด