ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50130000-3378

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพรนิภา ไชยเชษฐ์ 025407172

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมกัน ในปัจจุบันศูนย์วิชาการเขตได้ดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในสำนักงานเขตดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพเพื่อให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือบริการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตอย่างทั่วถึงและมีคุณค่า จึงเห็นควรจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตขึ้น

50130700/50130700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การพัฒนาศูนย์วิชาการเขตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดดีขึ้น 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์วิชาการและข้าราชการครูให้มีทักษะและเทคนิคในการทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป้าหมายของโครงการ

คณะกรรมการศูนย์วิชาการเขตมีนบุรี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดียิ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-05-27)

100.00

27/5/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์วิชาการเขตเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนคลองสาม มีข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม 150 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-04-23)

70.00

23/4/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งให้ ขรก.ครู เข้าอบรมในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-03-25)

65.00

25/3/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมการอบรมฯ และจัดทำคำสั่งข้าราชการครูเข้าอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-02-26)

60.00

26/2/2562 : อยู่ระหว่างกำหนดโครงการที่จะอบรม และติดต่อวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-01-28)

50.00

28/1/2562 : อยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-12-24)

20.00

24/12/2561 : อยู่ระหว่างประสานงานเรื่องการจัดประชุม กำหนดหัวข้อในการประชุม จัดหาสถานที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-28)

10.00

28/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดแนวทางในการจัดประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-25)

10.00

25/10/2561 : จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณโครงการ และเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือเรื่องการจัดอบรม กำหนดหัวข้อในการอบรม การจัดหาวิทยากรและสถานที่ และกำหนดวันที่อบรม
:25%
เริ่มต้น :2018-11-01
สิ้นสุด :2018-11-01
ขั้นตอน 3
:ติดต่อวิทยากร ประสานขอรายชื่อข้าราชการครูที่จะเข้ารับการอบรมจากโรงเรียนในสังกัดเพื่อจัดทำคำสั่ง และจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
:25%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 4
:ติดต่อวิทยากร ประสานขอรายชื่อข้าราชการครูที่จะเข้ารับการอบรมจากโรงเรียนในสังกัดเพื่อจัดทำคำสั่ง และจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-04-01
สิ้นสุด :2019-04-01
ขั้นตอน 5
:จัดอบรม ภายในเดือน พ.ค. 2562
:10%
เริ่มต้น :2019-05-01
สิ้นสุด :2019-05-01
ขั้นตอน 6
:สรุปประเมินผลโครงการ และรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้อำนวยการเขตทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-06-03
สิ้นสุด :2019-06-03

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3378

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3378

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0838

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 12.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 91.0500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
91.05

100 / 100
3
91.05

100 / 100
4
91.05

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **