ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน : 50130000-3379

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพรนิภา ไชยเชษฐ์ 025407172

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตร 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน สำนักงานเขตมีนบุรี ได้รับโอนเงินงบประมาณจากสำนักการศึกษา เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 2 เครือข่าย (13 โรงเรียน) ดำเนินการจัดอบรมเพื่อการสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธ์ในเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระบบหลักของโรงเรียน โดยเน้นการผดุงคุณภาพและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

50130700/50130700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน 2..เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 3. เพื่อให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี มีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพ

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ - เครือข่ายโรงเรียน 2 เครือข่าย มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน - เครือข่ายโรงเรียน 2 เครือข่าย ได้รับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลการพัฒนาสู่สาธารณชน 2. ด้านคุณภาพ - ผลงานของเครือข่ายโรงเรียนมีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้ - มีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบของผลงานเครือข่ายโรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-06-24)

100.00

24/6/2562 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 34 ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วทั้ง 2 เครือข่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-05-24)

90.00

24/5/2562 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 34 จะจัดกิจกรรมในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน ขณะนี้ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-04-23)

80.00

23/4/2562 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 34 จะดำเนินการจัดงานในเดือนมิถุนายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-03-25)

80.00

25/3/2562 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 34 จะดำเนินการจัดงานในเดือนมิถุนายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-02-26)

80.00

26/2/2562 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 33 ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเครือข่ายโรงเรียนที่ 34 อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-01-28)

60.00

28/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการของทั้ง 2 เครือข่าย คือ เครือข่ายโรงเรียนที่ 33 และ 34

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2018-12-24)

30.00

24/12/2561 : อยู่ระหว่างกำหนดรูปแบบในการจัดกิจกรรมแสดงผลงานแต่ละเครือข่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-11-28)

20.00

28/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดสรรงบประมาณให้ 2 เครือข่าย ในการจัดกิจกรรมต่างๆของเครือข่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-25)

10.00

25/10/2561 : จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณให้เครือข่ายโรงเรียนที่ 33 และ 34
:30%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:เครือข่ายโรงเรียนที่ 33 และ 34 กำหนดรูปแบบในการจัดกิจกรรมแสดงผลงานของแต่ละเครือข่าย
:15%
เริ่มต้น :2018-12-03
สิ้นสุด :2018-12-03
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งในการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงผลงานของเครือข่ายโรงเรียนที่ 33 และ 34
:5%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 4
:เครือข่ายโรงเรียนที่ 33 และ 34 จัดเตรียมผลงานในการจัดแสดงของแต่ละเครือข่าย
:10%
เริ่มต้น :2019-02-01
สิ้นสุด :2019-02-01
ขั้นตอน 5
:เครือข่ายโรงเรียนที่ 33 และ 34 ดำเนินการจัดกิจกรรมแสดงผลงาน
:30%
เริ่มต้น :2019-03-01
สิ้นสุด :2019-03-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอผู้อำนวยการเขต
:10%
เริ่มต้น :2019-03-01
สิ้นสุด :2019-03-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3379

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3379

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0838

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 12.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 91.0500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
91.05

100 / 100
3
91.05

100 / 100
4
91.05

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **