ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50130000-3383

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพรนิภา ไชยเชษฐ์ 025407172

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดเป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับ ดูแล ผู้บังคับบัญชาการอบรม และจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ (หัวหน้ากลุ่ม) และรองผู้กำกับ (รองผู้นำกลุ่ม) ลูกเสือและยุวกาชาดที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม จะมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำหมู่ลูกเสือและผู้นำหน่วยยุวกาชาดที่ดี ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความเป็นผู้นำผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งยังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาที่ดีมีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นด้วยกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป ฝ่ายกิจกรรมศูนย์วิชาการเขตมีนบุรี จัดโครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรและวิธีการของคณะลูกเสือแห่งชาติรวมทั้งวิธีการของสภากาชาดไทยกำหนด

50130700/50130700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนสามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้ 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และบทบาทของตนเองในฐานะของผู้นำได้ 3. เพื่อเป็นการพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาดของสำนักงานเขตมีนบุรี 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นให้เป็นไปในแนวเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ - จัดการอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 160 คน และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 160 คน รวมทั้งสิ้น 320 คน 2. ด้านคุณภาพ - ได้นายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 160 คน และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดที่มีคุณภาพ จำนวน 160 คน รวมทั้งสิ้น 320 คน สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้ เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมต่อไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-03-25)

100.00

25/3/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยได้ดำเนินการจัดการอบรมแล้ว เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนคลองสาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-02-26)

60.00

26/2/2562 : ทำคำสั่งอบรมและส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-01-28)

40.00

28/1/2562 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการอบรม และจัดหาสถานที่อบรม ประสานโรงเรียนเกี่ยวกับรายชื่อนักเรียนเข้ารับการอบรมลูกเสือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2018-12-24)

30.00

24/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานโรงเรียนเรื่องสถานที่ กำหนดวันอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-11-28)

20.00

28/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดการประสานโรงเรียน และหารือการจัดอบรมฯ จัดหาสถานที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-25)

10.00

25/10/2561 : จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณโครงการ และเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือเรื่องการจัดอบรม การจัดหาสถานที่ และกำหนดวันที่อบรม
:20%
เริ่มต้น :2018-11-01
สิ้นสุด :2018-11-01
ขั้นตอน 3
:เตรียมจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการอบรม จัดหาสถานที่อบรม และประสานโรงเรียนเกี่ยวกับรายชื่อนักเรียนเข้ารับการอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 4
:ติดต่อสถานที่ในการจัดการอบรม และจัดทำรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-02-01
สิ้นสุด :2019-02-01
ขั้นตอน 5
:เตรียมการอบรมและดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-03-01
สิ้นสุด :2019-03-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินโครงการตามแผนงานที่วางไว้ ภายในเดือน พ.ค. 2562
:15%
เริ่มต้น :2019-05-01
สิ้นสุด :2019-05-01
ขั้นตอน 7
:สรุปประเมินผลโครงการ และรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้อำนวยการเขตทราบ
:5%
เริ่มต้น :2019-06-03
สิ้นสุด :2019-06-03

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3383

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3383

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0838

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 12.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 91.0500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
91.05

100 / 100
3
91.05

100 / 100
4
91.05

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **