ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร : 50130000-3385

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพรนิภา ไชยเชษฐ์ 025407172

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายชัดเจนที่จะจัดการศึกษาให้เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ชุมชน และความต้องการของเยาวชนเอง โดยจัดให้มีวิสัยทัศน์การศึกษา เป้าหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งระบุตัวชี้วัดและการประเมินมาตรฐานไว้ รวมทั้งใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของชาติ โดยกลุ่มงานพัฒนาผู้นำลูกเสือและยุวกาชาด นำกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดขึ้นมาเป็นแกนนำในการพัฒนานักเรียน และให้ลูกเสือยุวกาชาดกรุงเทพมหานครเป็นผู้นำในการปฏิรูปการเรียนรู้ เพราะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสำคัญในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สามารถผลิตให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีของชาติ มีระเบียบวินัย มีการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งตัวชี้วัดต่างๆสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนากิจกรรมลูกเสือนำไปสู่การพัฒนานักเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างวินัยและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี สำนักงานเขตมีนบุรีจึงจัดทำโครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อจัดลูกเสือร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียน ชุมชน และสถานที่สาธารณะใกล้เคียง

50130700/50130700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย 2. เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 3. เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคมของทุกปี 4. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในบริเวณโรงเรียน ชุมชน และสถานที่สาธารณะใกล้เคียง 5. เพื่อส่งเสริมและเน้นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้และการส่งเสริมการทำความดี 6. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือ เนตรนารี ของกรุงเทพมหานคร ออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง

เป้าหมายของโครงการ

ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา จำนวน 80 คน ของโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดินได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบพิธีถวายราชสดุดี และพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-07-25)

100.00

25/7/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการเข้าร่วมพิธีสวนสนามลูกเสือ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-06-24)

80.00

24/6/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมและซ้อมเข้าร่วมโครงการพิธีทบทวนฯ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-05-24)

70.00

24/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดเตรียมไปร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กทม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-04-23)

70.00

23/4/2562 : อยู่ระหว่างการปิดภาคเรียนที่ 2/2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-03-25)

70.00

25/3/2562 : ได้มีการปิดภาคเรียนที่ 2/2561 แล้ว เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 กำหนดการเข้าร่วมพิธีฯ ในเดือนกรกฎาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-02-26)

70.00

26/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งรายชื่อให้สำนักการศึกษาเพื่อเข้าร่วมพิธีสวนสนามฯ ในเดือนกรกฎาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-01-28)

50.00

28/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งรายชื่อ จำนวนนักเรียนเข้าร่วมพิธีฯ ในเดือนกรกฎาคม 2562 และติดต่อพาหนะเดินทาง และจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-12-24)

20.00

24/12/2561 : จะดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-11-28)

20.00

28/11/2561 : โครงการอนุมัติแล้วและจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดินในการจัดสมาชิกลูกเสือเข้าร่วมพิธีสวนสนามตามที่สำนักการศึกษากำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-25)

10.00

25/10/2561 : จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนออนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ติดต่อประสานงานกับสำนักการศึกษา เพื่อส่งรายชื่อเข้าร่วมพิธีฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-02-01
สิ้นสุด :2019-02-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการสำหรับเข้าร่วมพิธีฯ
:50%
เริ่มต้น :2019-04-01
สิ้นสุด :2019-04-01
ขั้นตอน 4
:เข้าร่วมพิธีตามที่สำนักการศึกษากำหนด
:10%
เริ่มต้น :2019-07-01
สิ้นสุด :2019-07-01
ขั้นตอน 5
:สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการให้ผู้อำนวยการเขตทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-07-01
สิ้นสุด :2019-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3385

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3385

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0838

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 12.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 91.0500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
91.05

100 / 100
3
91.05

100 / 100
4
91.05

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **