ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย : 50130000-3387

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพรนิภา ไชยเชษฐ์ 025407172

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตมีนบุรีจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัยเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่ายน้ำเป็นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

50130700/50130700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด 2. เพื่อให้นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 3. เพื่อให้นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี สนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด 4. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในแต่ละปีการศึกษาทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอด จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,096 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-08-23)

100.00

2019-8-23 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2019-07-25)

85.00

25/7/2562 : การจัดซื้อชุดว่ายน้ำดำเนินการเบิกจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนฎีกาค่ารถ ค่าสระ ค่าครูสอน ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-06-24)

75.00

24/6/2562 : การจัดซื้อชุดว่ายน้ำอยู่ในขั้นตอนทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ส่วนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางน้ำ/สระว่ายน้ำ/ค่าพาหนะ ขณะนี้ทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินการตามสัญญาที่จัดทำไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-05-24)

50.00

24/5/2562 : กำลังดำเนินการซื้อชุดและรอทำสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-04-23)

40.00

23/4/2562 : อยู่ระหว่างรอสำรวจขนาดชุดว่ายน้ำนักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-03-25)

40.00

25/3/2562 : อยู่ระหว่างรอสำรวจขนาดชุดว่ายน้ำนักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-02-26)

40.00

26/2/2562 : อยู่ระหว่างสำรวจขนาดชุดว่ายน้ำของนักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนในสังกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-01-28)

35.00

28/1/2562 : อยู่ในขั้นตอนการจัดทำแผนโครงการว่ายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2018-12-24)

30.00

24/12/2561 : อยู่ระหว่างสำรวจขอกำหนดการว่ายน้ำของแต่ละโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-11-28)

20.00

28/11/2561 : ได้รับอนุมัติแนวทางการดำเนินการจากสำนักการศึกษา พร้อมได้รับอนุมัติเงินเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-25)

10.00

25/10/2561 : จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-03-01
สิ้นสุด :2019-03-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจจำนวนนักเรียนที่จัดซื้อชุดว่ายน้ำพร้อมหมวกเพื่อดำเนินการขออนุมัติจ่ายขาดชุดว่ายน้ำ ซึ่ง สนศ.จะเป็นผู้ขออนุมัติในภาพรวม
:15%
เริ่มต้น :2019-05-01
สิ้นสุด :2019-05-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำหลักสูตรการเรียนว่ายน้ำ จำนวน 20 ชั่วโมง/หลักสูตร
:15%
เริ่มต้น :2019-05-01
สิ้นสุด :2019-05-01
ขั้นตอน 4
:จัดส่งนักเรียนชั้น ป.1 ที่ว่ายน้ำไม่เป็นเข้ารับการฝึกว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำ
:55%
เริ่มต้น :2019-06-03
สิ้นสุด :2019-06-03
ขั้นตอน 5
:โรงเรียนสรุปและรายงานผลพร้อมภาพถ่ายให้ สนข.มีนบุรีทราบภายในเดือน ก.ย. 2562 เพื่อรวบรวมรายงาน สนศ.
:5%
เริ่มต้น :2019-09-02
สิ้นสุด :2019-09-02

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3387

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3387

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0838

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 12.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 91.0500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
91.05

100 / 100
3
91.05

100 / 100
4
91.05

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **