ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสอนภาษาอาหรับ : 50130000-3390

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพรนิภา ไชยเชษฐ์ 025407172

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในสังคมโลกปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และเพื่อประกอบอาชีพ การเรียนภาษาต่างประเทศไม่ได้เรียนเพื่อความรู้ทางด้านภาษาเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความเข้าใจในความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม และการเมือง ดังนั้นในฐานะที่เป็นพลเมืองในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร และสาระสำคัญของนโยบายการสอนภาษาต่างประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548 ให้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่ 1 ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นสามารถจัดในรูปแบบของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนตามความสนใจและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ได้แก่ ภาษาอาหรับ เพราะเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการติดต่อทั้งด้านการค้า สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา จึงควรมีการวางพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอาหรับขึ้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตมีนบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการสอนภาษาอาหรับ จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน, โรงเรียนบ้านเกาะ, โรงเรียนศาลาคู้, โรงเรียนคลองสาม, โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น, โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์, โรงเรียนบึงขวาง, โรงเรียนสุเหร่าบางชัน และโรงเรียนมีนบุรี จึงได้จัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับในโรงเรียนขึ้น

50130700/50130700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอาหรับ ด้วยการสนทนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน และมีความสุขในการเรียน

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ - โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 9 โรงเรียน 2. ด้านคุณภาพ - นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถสื่อสารภาษาอาหรับด้วยการสนทนาได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับชั้นเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-13)

100.00

13/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-08-23)

95.00

23/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเรียนการสอนภาษาอาหรับตามปกติในภาคเรียนที่ 1/2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2019-07-25)

85.00

25/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเรียนการสอนภาษาอาหรับตามปกติในภาคเรียนที่ 1/2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-06-24)

75.00

24/6/2562 : มีการเรียนการสอนภาษาอาหรับตามปกติ ในภาคเรียนที่ 1/2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-05-24)

70.00

24/5/2562 : ได้เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2562 แล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 มีการสอนภาษาอาหรับตามปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-04-23)

65.00

23/4/2562 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-03-25)

65.00

25/3/2562 : ทุกโรงเรียนมีการเรียนการสอนภาษาอาหรับตามปกติ และได้ปิดภาคเรียนที่ 2/2561 แล้ว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-02-26)

50.00

26/2/2562 : มีการเรียนการสอนภาษาอาหรับตามปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-01-28)

40.00

28/1/2562 : มีการเรียนการสอนภาษาอาหรับตามปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2018-12-24)

30.00

24/12/2561 : มีการสอนภาษาอาหรับตามปกติ ในภาคเรียนที่ 2/2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2018-11-28)

25.00

28/11/2561 : ดำเนินการจัดหาครูผู้สอนภาษาอาหรับเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการสอนภาษาอาหรับในภาคเรียนที่ 2/2561 เรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มสอนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-10-25)

20.00

25/10/2561 : ได้รับเงินประจำงวดแแล้ว และได้เปิดสอบหาครูสอนภาษาแล้ว โรงเรียนจะเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณที่ได้รับโอนจากสำนักการศึกษาให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษาอาหรับ จำนวน 9 โรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:สำนักงานเขตดำเนินการอนุมัติตัวบุคคล อัตราค่าตอบแทน และดำเนินการเรื่องสัญญาจ้างบุคคลภายนอก เพื่อทำการสอนภาษาอาหรับในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:บุคคลภายนอกทำการสอนภาษาอาหรับในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รวม 40 สัปดาห์
:45%
เริ่มต้น :2018-11-01
สิ้นสุด :2018-11-01
ขั้นตอน 5
:โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานเขตทราบ
:5%
เริ่มต้น :2019-09-02
สิ้นสุด :2019-09-02

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3390

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3390

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0838

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 12.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 91.0500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
91.05

100 / 100
3
91.05

100 / 100
4
91.05

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **