ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ : 50130000-3393

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพรนิภา ไชยเชษฐ์ 025407172

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นศูนย์ที่พระสงฆ์ได้จัดตั้งขึ้นมา เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์นอกระบบโรงเรียน ให้การศึกษาอบรมประชาชนซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างในวันหยุดเข้ามาศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาแล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข ซึ่งนับได้ว่าเป็นแหล่งสนับสนุน “การพัฒนาคน” ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาอย่างเด่นชัดต้องการให้เยาวชนและคนทุกวัยมีความรู้คู่คุณธรรม ดังนั้นสำนักการศึกษาซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จึงสนับสนุนให้วัดในพื้นที่สำนักงานเขตที่ยังไม่มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น โดยสำนักการศึกษาจะสนับสนุนเรื่องอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งบุคลากรส่วนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมดำเนินการ สำนักงานเขตมีนบุรี ได้รับการจัดสรรสำหรับโรงเรียนวัดแสนสุขให้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ๑ ศูนย์

50130700/50130700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียนได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามสมควรแก่วัย 2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก และเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูพระช่วยสอนและแนวการจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียน

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ - วัดแสนสุขร่วมกับโรงเรียนวัดแสนสุข ตั้งศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ๑ ศูนย์ - เด็กหรือเยาวชนมีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาที่ศูนย์ฯ ที่ใกล้บ้านพักที่อยู่อาศัย - ข้าราชการครูและลูกจ้างกรุงเทพมหานครปฏิบัติงานในศูนย์ จำนวน ๓ คน 2. ด้านคุณภาพ - เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในวันอาทิตย์ ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากขึ้น - วัด โรงเรียน และบ้าน มีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ - ครูพระช่วยสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-13)

100.00

13/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-08-23)

95.00

23/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสอนศาสนาวันอาทิตย์ตามปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-07-25)

90.00

25/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสอนศาสนาวันอาทิตย์ตามปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-06-24)

80.00

24/6/2562 : มีการเรียนการสอนตามปกติ ในภาคเรียนที่ 1/2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-05-24)

70.00

24/5/2562 : ได้เริ่มการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2562 แล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 และได้มีการเรียนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-04-23)

65.00

23/4/2562 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-03-25)

65.00

25/3/2562 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-02-26)

60.00

26/2/2562 : มีการเรียนการสอนตามปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-01-28)

50.00

28/1/2562 : มีการเรียนการสอนในวันอาทิตย์ตามปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2018-12-24)

30.00

24/12/2561 : มีการเรียนการสอนตามปกติ ในภาคเรียนที่ 2/2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2018-11-28)

25.00

28/11/2561 : ได้อนุมัติแผนปฏิบััติงานนอกเวลาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสอนศาสนาวันอาทิตย์ในภาคเรียนที่ 2/2561 เริ่มวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-25)

10.00

25/10/2561 : จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงานเพื่อขออนุมัติ.
:40%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานกับเจ้าอาวาสโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ ขอความร่วมมือให้จัดส่งพระธรรมวิทยากรให้การอบรมนักเรียนและเยาวชน
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดแสนสุขที่เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนวัดแสนสุข
:40%
เริ่มต้น :2018-11-01
สิ้นสุด :2018-11-01
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนวัดแสนสุขสรุปและรายงานผลพร้อมภาพถ่ายให้สำนักงานเขตทราบ ภายในเดือนกันยายน 2562 เพื่อรวบรวมรายงานสำนักการศึกษา
:10%
เริ่มต้น :2019-09-02
สิ้นสุด :2019-09-02

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3393

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3393

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0838

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 12.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 91.0500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
91.05

100 / 100
3
91.05

100 / 100
4
91.05

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **