ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร (Shool Care) : 50130000-3406

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสมศักดิ์ โชติศรีสกุล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตมีนบุรี เป็นเขตหนึ่งที่มีการขยายตัวและการเจริญเติบโตของเมืองอย่างต่อเนื่องมีห้างสรรพสินค้า โครงการหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นมากมาย และมีการขยายเส้นทางเพื่อรองรับการเปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิ และมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม และสายสีชมพู ประกอบกับเคยเป็นจังหวัดเก่าและมีหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ มากมายในพื้นที่ จึงมีความหนาแน่นของการจราจรเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ปัญหาการจราจร นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียน หน้าตลาดมีนบุรี ถนนสายหลักและบริเวณทางแยกของถนนสายหลักต่างๆ จึงทำให้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่มีไม่เพียงพอ ฝ่ายเทศกิจ ตระหนักในปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเทศกิจอาสา พาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร (Shool Care) เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร แก่ผู้ปกครองที่รับ - ส่ง นักเรียน นักศึกษา บริเวณหน้าโรงเรียน และสถานศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียน และในจุดที่มีการจราจรหนาแน่น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชน

50130900/50130900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อช่วยเจ้าพนักงานจราจรอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านจราจรแก่ประชาชนทั่วไป ผู้ปกครองและนักเรียน บริเวณหน้าโรงเรียนต่างๆหรือสถานที่ที่มีการจราจรติดขัดในพื้นที่ 2. เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรกรณีมีกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ 3. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมมือในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย สะพานลอย และไม่เหยียบย่ำต้นไม้บนเกาะกลางถนน 4. เพื่อสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านการจราจรและด้านความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน

เป้าหมายของโครงการ

1. อำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้า - เย็น บริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตมีนบุรี 2. เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนผู้ข้ามถนน 3. ลดจำนวนอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนนักเรียน บริเวณหน้าโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่เขตมีนบุรี 4. เพื่อสร้างความคล่องตัวและการไหลเวียนของรถยนต์ที่รับ - ส่งนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียน 5. ลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าโรงเรียนหรือจุดอื่นๆในพื้นที่เขตมีนบุรี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-12)

100.00

12/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-08-21)

95.00

21/8/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร หน้าโรงเรียน วันละ 2 ครั้ง (เช้า และ เย็น)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-07-22)

90.00

22/7/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฎิบัติหน้าที่ดูและนักเรียนและอาสาจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เช้า และเย็น วันละ 2 เวลา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-06-21)

80.00

21/6/2562 : 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนและอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าที่โรงเรียนวันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้า และเย็น 2. ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจ บริเวณที่เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงาน จำนวน 30 ชุด ประชาชนมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 91.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2019-05-22)

67.00

22/5/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยนักเรียนและอาสาจราจร บริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตในวันที่เปิดภาคเรียน วัละ 2 ครั้ง (ช่วงเช้า และเย็น)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ไมี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-04-22)

60.00

22/4/2562 : เดือน เมษายน โรงเรียนปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-03-23)

50.00

23/3/2562 : 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยนักเรียน และอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าที่โรงเรียน วันละ 2 ครั้ง (เช้า และเย็น) 2. ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจประชาชนบริเวณหน้าโรงเรียนที่เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงาน จำนวน 30 ชุด ประชาชนมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 90.76

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-02-23)

40.00

23/2/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยนักเรียนในพื้นที่เขตมีนบุรี และอำนวยความสะดวกการจราจร ช่วงชั่วโมงเร่งด่วน วันละ 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-01-24)

35.00

24/1/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยนักเรียน และอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเวลา 06.00-09.00 น. และช่วงเวลา 15.00-18.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2018-12-24)

25.00

24/12/2561 : 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยนักเรียนแลัอาสาจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนวันละ 2 ครั้ง 2. ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่สัญจรผ่านไป-มาบริเวณที่เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงาน จำนวน 30 ชุด ประชาชนมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 90.80

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-11-24)

15.00

24/11/2561 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรและดูแลความปลอดภัยนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียน วันละ 2 ครั้ง (ช่วงเช้า และเย็น)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-23)

5.00

23/10/2561 : 1. สำรวจจุดที่จะดำเนินการตามโครงการฯ จำนวน 5 จุด 2. จัดทำบัญชี ได้แก่ 2.1 หน้าโรงเรียนมีนบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ 2.2 หน้าโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน ถนนราษฎร์อุทิศ 2.3 หน้าโรงเรียนศาลาคู้ ถนนราษฎร์อุทิศ 2.4 หน้าโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ถนนสีหบุรานุกิจ 2.5 หน้ารงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ถนนรามอินทรา 3. จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ/จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการ 4. เดือนตุลาคม 2561 โรงเรียนปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจจุดที่จะดำเนินการโครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร จัดทำบัญชี
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:เจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
:60%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขตมีนบุรีทราบ ทุกสิ้นเดือน
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินการให้สำนักเทศกิจทราบ ทุกสิ้นเดือน
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3406

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3406

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0843

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **