ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตมีนบุรี : 50130000-3407

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสมศักดิ์ โชติศรีสกุล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นภารกิจหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ประกอบกับสถิติการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตมีนบุรีในปัจจุบันยังคงสูงอยู่และที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้มีหนังสือที่ ตช 0015.132/247 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 แจ้งผลการสำรวจข้อมูลจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตมีนบุรี ที่มีสภาพพื้นที่เป็นจุดเสี่ยงอันตราย อยู่หลายจุด เช่น ซอยเปลี่ยว อาคารร้าง ป้ายรถโดยสารประจำทาง ที่รกร้างว่างเปล่า จุดเหล่านี้กลายเป็นแหล่ง มั่วสุมของเหล่าอาชญากร แม้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เคร่งครัดเข้มงวดตรวจตรา แต่ปัญหาก็ยังไม่หมดไป ฉะนั้น เพื่อเป็นการป้องปรามอย่างเป็นรูปธรรมและบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตมีนบุรี โดยฝ่ายเทศกิจ จึงได้จัดทำโครงการตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตมีนบุรีขึ้น

50130900/50130900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงภัยจากอาชญากรรม และให้ประชาชนระวังภัยที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่น 3. เพื่อเป็นการป้องปรามการก่ออาชญากรรม และแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่เขตมีนบุรี

เป้าหมายของโครงการ

1. เฝ้าระวังและตรวจตราไม่ให้มีอาชญากรรมเกิดขึ้นในบริเวณจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตมีนบุรี ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณร้านเซเว่นอีเลฟเว่น แยกบาแลกีแวะห์ ถนนราษฎร์อุทิศ จุดที่ 2 ซอยสุวินทวงศ์ 13 แยก 20,21 ถนนสุวินทวงศ์ จุดที่ 3 ซอยร่มเกล้า 15 ถนนร่มเกล้า จุดที่ 4 ปากซอยรามคำแหง 166 ถนนรามคำแหง จุดที่ 5 ป้ายรถโดยสารประจำทางใกล้ปั้มน้ำมันเชลล์ ถนนรามอินทรา จุดที่ 6 บริเวณแยกพิมานมีน ซอยรามอินทรา 117 2. เปลี่ยนพื้นที่จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยแก่ประชาชน 3. สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจให้แก่ประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-12)

100.00

12/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-08-21)

95.00

21/8/2562 : 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตวันละ 3 ครั้ง/จุด 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ปรับสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงฯ โดยการตัดแต่งต้นไม้ 3. ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงฯ 4. เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการกลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจบริเวณจุดเสี่ยงฯ 5. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยงวันละ 2 ครั้ง/จุด 6. จัดทำหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลเพื่อร่วมดำเนินการบริเวณจุดเสี่ยงฯ 7. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกสิ้นเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-07-22)

90.00

22/7/2562 : 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตวันละ 3 ครั้ง/จุด 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ปรับสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงฯ โดยการตัดแต่งต้นไม้ 3. ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงฯ 4. เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการกลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจบริเวณจุดเสี่ยงฯ 5. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยงวันละ 2 ครั้ง/จุด 6. จัดทำหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลเพื่อร่วมดำเนินการบริเวณจุดเสี่ยงฯ 7. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกสิ้นเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-06-21)

80.00

21/6/2562 :1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตวันละ 3 ครั้ง/จุด 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ปรับสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงฯ เพื่อปรับภูมิทัศน์ โดยการตัดแต่งต้นไม้ 3. ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงฯ 4. เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการกลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจบริเวณจุดเสี่ยงฯ 5. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยงวันละ 2 ครั้ง/จุด 6. จัดทำหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลเพื่อร่วมดำเนินการบริเวณจุดเสี่ยงฯ 7. ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจ บริเวณจุดเสี่ยงฯ จำนวน 60 ชุด ประชาชนมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 90.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-05-23)

70.00

23/5/2562 : 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตวันละ 3 ครั้ง/จุด 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ปรับสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงฯ โดยการตัดแต่งต้นไม้ 3. ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงฯ 4. จัดทำหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลเพื่อร่วมดำเนินการบริเวณจุดเสี่ยงฯ 5. เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการกลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจบริเวณจุดเสี่ยงฯ 6. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยงฯ วันละ 2 ครั้ง/จุด 7. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงฯ วันละ 1 ครั้ง/จุด 8. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกสิ้นเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-04-23)

60.00

23/4/2562 : 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตวันละ 3 ครั้ง/จุด 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ปรับสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงฯ โดยการตัดแต่งต้นไม้ และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายเทศกิจ เพื่อรวบรวมรายงานให้สำนักเทศกิจทราบ 3. ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงฯ แล้วรายงานผลให้ฝ่ายเทศกิจ เพื่อรวบรวมรายงานให้สำนักเทศกิจทราบ 4. เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการกลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจบริเวณจุดเสี่ยงฯ 5. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยงฯ วันละ 3 ครั้ง/จุด 6. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงฯ วันละ 1 ครั้ง/จุด 7. จัดทำหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ 8. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกสิ้นเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-03-23)

50.00

23/3/2562 :1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตวันละ 3 ครั้ง/จุด 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ปรับสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงฯ โดยการตัดแต่งต้นไม้ 3. ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงฯ 4. เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการกลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจบริเวณจุดเสี่ยงฯ ทุกวันช่วงเวลา 21.00-24.00 น. 5. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยงวันละ 3 ครั้ง/จุด 6. ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจ บริเวณจุดเสี่่ยงฯ จำนวน 60 ชุด ประชาชนมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 90.34

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-02-23)

40.00

23/2/2562 : 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตวันละ 3 ครั้ง/จุด 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ปรับสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงฯ โดยการตัดแต่งต้นไม้ 3. ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงฯ 4. เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการกลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจบริเวณจุดเสี่ยงฯ ช่วงเวลา 21.00 - 24.00 น. 5. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยงวันละ 3 ครั้ง/จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2019-01-23)

36.00

23/1/2562 : 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจเสี่ยงจุดล่อแหลมฯ ในพื้นที่เขตฯ วันละ 3 ครั้งต่อจุด 2. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบกล้อง CCTY ที่ติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตฯ วันละ 3 ครั้งต่อจุด 3. ประสานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ตัดแต่งต้นไม้ปรับสภาพแวดล้อม บริเวณจุดเสี่ยงฯ 4. ประสานฝ่ายโยธา ตรวจสอบ/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 5. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ ปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจ บริเวณจุดเสี่ยงภัย และพื้นที่อื่นๆเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2018-12-24)

25.00

24/12/2561 : 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตวันละ 3 ครั้ง 2. ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจ จำนวน 60 ชุด ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 90.23 3. ฝ่ายรักษาได้ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อม โดยการตัดต้นไม้ และรายงานผลให้ฝ่ายเทศกิจทราบ 4. ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงและรายงานผลให้ฝ่ายเทศกิจทราบ 5. เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ดำเนินการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยง 6. เจ้าหน้าที่เทศกิจได้มีการตรวจสอบกล้อง cctv บริเวณจุดเสี่ยงเป็นประจำทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบ

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-11-24)

15.00

24/11/2561 : 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต และจุดเปี่ยวต่างๆ ทุกวัน วันละ 3 ครั้ง/จุด พร้องลงลายมือชื่อในสมุดประจำจุด (ตู้เขียว) 2. ฝ่ายรักษาได้ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อม โดยการตัดต้นไม้ และรายงานผลให้ฝ่ายเทศกิจทราบ 3. ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงและรายงานผลให้ฝ่ายเทศกิจทราบ 4. เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ดำเนินการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยง 5. เจ้าหน้าที่เทศกิจได้มีการตรวจสอบกล้อง cctv บริเวณจุดเสี่ยงเป็นประจำทุกวัน 6. จัดทำหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาล เพื่อขอทราบการเกิดอาชญากรรมในบริเวณจุดเสี่ยงฯ 7. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักเทศกิจทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-23)

5.00

23/10/2561 : 1. สำรวจจุดเสี่ยงจุดเล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตมีนบุรี ได้จำนวน 6 จุด ดังนี้ 1.1 บริเวณร้านเซเว่นอีเลฟเว่น แยกบาแลกีแว๊ะห์ ถนนราษฎร์อุทิศ 1.2 ซอยสุวินทวงศ์ 13 แยก 20,21 ถนนสุวินทวงศ์ 1.3 ซอยร่มเกล้า 15 ถนนร่มเกล้า 1.4 ปากซอยรามคำแหง 166 ถนนรามคำแหง 1.5 บริเวณป้ายรถโดยสารประจำทาง ใกล้ปั้มน้ำมันเชลล์ ถนนรามอินทรา 1.6 บริเวณแยกพิมานมีน ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา 2. จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 3. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงฯ 4. จัดทำบัญชีจุดเสี่ยง และติดตั้งตู้เขียวพร้อมทำสมุดลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประจำแต่ละจุด 5. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงฯ (ตู้เขียว) ที่กำหนดวันละ 2 ครั้ง 6. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน 7. ฝ่ายรักษาได้ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อม โดยการตัดต้นไม้ และรายงานผลให้ฝ่ายเทศกิจทราบ 8. ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงและรายงานผลให้ฝ่ายเทศกิจทราบ 9. เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ดำเนินการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยง 10. เจ้าหน้าที่เทศกิจได้มีการตรวจสอบกล้อง cctv บริเวณจุดเสี่ยงเป็นประจำทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต และจัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ/จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ติดตั้งตู้เขียวบริเวณจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งตู้เขียว พร้อมรายงานเหตุการณ์ ตรวจสภาพแวดล้อม ตรวจสอบกล้อง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่าง ลงในสมุดตรวจประจำจุด พร้องลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ
:50%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:ประสานฝ่ายโยธา ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัย
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 5
:ประสานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ปรับแต่งสภาพแวดล้อม บริเวณจุดเสี่ยงภัย
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักเทศกิจทราบ เป็นประจำทุกเดือน
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3407

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3407

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0843

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **