ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50130000-3408

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางกัญญ์ทิยา นิลวดี

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากการดำเนินการโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เป็นต้นมา ในภาพรวมพบว่าสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยด้านอาหารมีแนวโน้มลดลง โดยสถิติการปนเปื้อนทั้งสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรค ระบบทางเดินอาหารในปี 2549 – 2557 พบร้อยละ 3.6, 6.2, 8.0, 4.8, 2.9, 3.4, 2.4, 1.9 และ 1.9 ตามลำดับ โดยพบว่าอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันต่อแสนประชากรในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มลดลง คือ 849.5 ในปี 2550 และลดลงเหลือ 821.9, 720.6, 702.2, 772.1 และ 696.6 ในปี 2551 – 2555 ตามลำดับ และสูงขึ้นเล็กน้อยในปี 2556 (709.0) อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในกรุงเทพมหานครจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็ตาม แต่เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย ในกรุงเทพมหานครมีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพมหานครสูงสุด สำนักงานเขตมีนบุรี จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ในปีงบประมาณ 2560 ขึ้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร และประชาชนตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนเองในการเลือกซื้ออาหารที่สะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือการดำเนินงานอาหารปลอดภัยแบบบูรณาการทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน

50130400/50130400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะสถานประกอบการอาหาร ได้แก่ ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารในโรงเรียน ตลาดสด ซูเปอร์มาร์เก็ต แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี และ มินิมาร์ท ให้ดีขึ้น 2 เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหาร ได้แก่ ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารในโรงเรียน ตลาดสด ซูเปอร์มาร์เก็ต แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี และ มินิมาร์ท 3 เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ ในเรื่องการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหาร ได้แก่ ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารในโรงเรียน ตลาดสด ซูเปอร์มาร์เก็ต แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี และ มินิมาร์ท 4 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย 5 เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร และมีความรู้ ความเข้าใจ มีทางเลือกในการซื้อ อาหารที่สะอาด ปลอดภัย 6 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน หน่วยงาน/สถานบันต่าง ๆ ในการ ดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย 7 เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้งประชาคมเครือข่ายพันธมิตรในการดำเนินการเรื่องอาหาร ปลอดภัย 8 เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1 ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจคุณภาพอาหารไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคหรือสารพิษ จำนวนร้อยละ 90 2 อาหารและวัตถุดิบผ่านเกณฑ์ด้านความปลอดภัยโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) ตรวจหาสารเคมีอันตราย 4 ชนิด คือ สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว กรดซาลิซิลิค สารฟอร์มาลีน อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย และโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ตรวจไม่พบการปนเปื้อนมากกว่าร้อยละ 90 3 ตรวจหาสารโพลาร์ในน้ำมันที่ใช้ทอดหรือประกอบอาหาร จำนวน 200 ตัวอย่าง 4 เก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้ - เชื้อที่อาจก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร - เชื้อ Aflatoxin 5 สถานประกอบการอาหาร ได้แก่ ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารในโรงเรียน ตลาดสด ซูเปอร์มาร์เก็ต แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี และมินิมาร์ท ผ่านเกณฑ์สุขลักษณะทางกายภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 6 สถานประกอบการอาหาร ได้แก่ ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารในโรงเรียน ตลาดสด ซูเปอร์มาร์เก็ต แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี และมินิมาร์ท ได้รับการตรวจประเมิน ด้านสุขลักษณะทางกายภาพ คุณภาพอาหาร ปฏิบัติตามหลักการสุขาภิบาลอาหารที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2545 และผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวนร้อยละ 60 7 บุคลากรผู้สัมผัสอาหารได้รับการอบรมหรือการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการสุขาภิบาลอาหาร ตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครกำหนดและผ่านการทดสอบความรู้ โดยได้รับหนังสือรับรอง และบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร 8 จัดอบรมอาสาสมัครอาหารปลอดภัย จำนวน 45 คน 9 ดำเนินการสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ โดยการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการสุขาภิบาล อาหาร ดำเนินการในกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 แห่ง ๑๐ จัดประชุมเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี จำนวน 60 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-27)

100.00

27/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1 ตรวจสอบด้านสุขลักษณะสถานประกอบการ - ร้านจำหน่ายอาหาร 1 แห่ง - มินิมาร์ท 1 แห่ง - โรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 2. ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น - สารกันรา 2 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - บอแรกซ์ 9 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ฟอร์มาลีน 5 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารฟอกขาว 3 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - SI-2 26 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-08-29)

90.00

29/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1 ตรวจสอบด้านสุขลักษณะสถานประกอบการ - ร้านจำหน่ายอาหาร 4 แห่ง - มินิมาร์ท 1 แห่ง - โรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง 2. ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น - สารกันรา 5 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - บอแรกซ์ 9 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ฟอร์มาลีน 5 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารฟอกขาว 4 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ไอโอเดท 7 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - กรดแร่อิสระ 4 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ไนเตรท 1 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ไนไตร์ 1 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สีสังเคราะห์ 1 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ยาฆ่าแมลง 1 ตัวอย่าง พบอยู่ในระดับปลอดภัย - สารโพลาร์ในน้ำมันทอด 5 ตัวอย่าง พบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน - SI-2 54 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-07-26)

80.00

26/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1 ตรวจสอบด้านสุขลักษณะสถานประกอบการ - ร้านจำหน่ายอาหาร 10 แห่ง 2. ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น - สารกันรา 6 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - บอแรกซ์ 25 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ฟอร์มาลีน 12 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารฟอกขาว 5 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ไอโอเดท 7 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - SI-2 60 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบ

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-06-27)

75.00

27/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กิจกรรมที่ 1 จัดชื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อน ร้อยละ 72 เบิกไปแล้ว 15,000 บาท กิจกรรมที่ 2 ค่าอาหารทำการนอกเวลารชการ ร้อยละ 100 เบิกไปแล้ว 20,000 บาท กิจกรรมที่ 3 ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ร้อยละ 100 เบิกไปแล้ว 16,000 บาท กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมเครือข่าย ร้อยละ 100 เบิกไปแล้ว 4,000 บาท กิจกรรมที่ 5 พัฒนาตลาดสะอาด ร้อยละ 100 เบิกไปแล้ว 5,000 บาท 1 ตรวจสอบด้านสุขลักษณะสถานประกอบการ - ร้านจำหน่ายอาหาร 14 แห่ง - มินิมาร์ท 7 แห่ง 2. ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น - บอแรกซ์ 18 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ฟอร์มาลีน 11 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารฟอกขาว 4 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - SI-2 96 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน 2 ตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-05-27)

60.00

27/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1 ตรวจสอบด้านสุขลักษณะสถานประกอบการ - ร้านจำหน่ายอาหาร 16 แห่ง - มินิมาร์ท 10 แห่ง - ซูเปอร์มาร์เก็ต 1 แห่ง 2. ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น - บอแรกซ์ 37 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ฟอร์มาลีน 13 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารฟอกขาว 14 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารกันรา 28 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สีสังเคราะห์ 10 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารโพลาร์ 20 ตัวอย่าง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน - กรดแร่อิสระ 20 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ไอโอเดต 21 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - SI-2 182 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน 4 ตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-04-29)

50.00

29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1 ตรวจสอบด้านสุขลักษณะสถานประกอบการ - ร้านจำหน่ายอาหาร 22 แห่ง - ตลาดประเภท 1 1 แห่ง - ตลาดประเภท 2 3 แห่ง - มินิมาร์ท 11 แห่ง - ซูเปอร์มาร์เก็ต 1 แห่ง 2. ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น - บอแรกซ์ 37 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ฟอร์มาลีน 17 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารฟอกขาว 13 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารกันรา 29 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สีสังเคราะห์ 9 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารโพลาร์ 26 ตัวอย่าง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน - กรดแร่อิสระ 22 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ไอโอเดต 25 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - SI-2 221 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน 7 ตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-03-27)

40.00

27/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ตรวจสอบด้านสุขลักษณะสถานประกอบการ - ร้านจำหน่ายอาหาร 14 แห่ง - ตลาดประเภท 1 2 แห่ง - ตลาดประเภท 2 3 แห่ง - มินิมาร์ท 14 แห่ง - ซูเปอร์มาร์เก็ต 1 แห่ง 3. ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น - บอแรกซ์ 51 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ฟอร์มาลีน 35 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารฟอกขาว 28 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารกันรา 45 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สีสังเคราะห์ 8 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารโพลาร์ 26 ตัวอย่าง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน - กรดแร่อิสระ 22 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ไอโอเดต 23 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - SI-2 211 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน 5 ตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-02-27)

30.00

27/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ตรวจสอบด้านสุขลักษณะสถานประกอบการ - ร้านจำหน่ายอาหาร 13 แห่ง - ตลาดประเภท 1 2 แห่ง - ตลาดประเภท 2 3 แห่ง - มินิมาร์ท 10 แห่ง - ซูเปอร์มาร์เก็ต 1 แห่ง 3. ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น - บอแรกซ์ 54 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ฟอร์มาลีน 30 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารฟอกขาว 33 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารกันรา 46 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สีสังเคราะห์ 11 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารโพลาร์ 22 ตัวอย่าง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน - กรดแร่อิสระ 25 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ไอโอเดต 25 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - SI-2 160 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน 8 ตัวอย่าง - วัตถุกันเสีย 2 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ไนเตรต 2 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ไนไตร์ 2 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-01-30)

25.00

30/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ตรวจสอบด้านสุขลักษณะสถานประกอบการ - ร้านจำหน่ายอาหาร 15 แห่ง - ตลาดประเภท 1 2 แห่ง - ตลาดประเภท 2 4 แห่ง - มินิมาร์ท 15 แห่ง 3. ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น - บอแรกซ์ 41 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ฟอร์มาลีน 32 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารฟอกขาว 39 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารกันรา 47 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สีสังเคราะห์ 15 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารโพลาร์ 22 ตัวอย่าง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน - กรดแร่อิสระ 23 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ไอโอเดต 23 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - SI-2 203 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน 8 ตัวอย่าง - วัตถุกันเสีย 5 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ไนเตรต 5 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ไนไตร์ 5 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-12-26)

20.00

26/12/2561 : 1. ตรวจสอบด้านสุขลักษณะสถานประกอบการ - ร้านจำหน่ายอาหาร 13 แห่ง - ตลาดประเภท 1 2 แห่ง - ตลาดประเภท 2 4 แห่ง - มินิมาร์ท 11 แห่ง 3. ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น - บอแรกซ์ 62 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ฟอร์มาลีน 52 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารฟอกขาว 37 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารกันรา 48 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สีสังเคราะห์ 14 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารโพลาร์ 25 ตัวอย่าง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน - กรดแร่อิสระ 23 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ไอโอเดต 23 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - SI-2 194 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน 12 ตัวอย่าง - วัตถุกันเสีย 5 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ไนเตรต 8 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ไนไตร์ 8 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 3.โรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 13 แห่ง - บอแรกซ์ 13 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ฟอร์มาลีน 2 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารฟอกขาว 4 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - กรดแร่อิสระ 9 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ไอโอเดต 29 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - SI-2 125 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน 3 ตัวอย่าง - วัตถุกันเสีย 1 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร 3000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-11-29)

15.00

29/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ตรวจสอบด้านสุขลักษณะสถานประกอบการ - ร้านจำหน่ายอาหาร 10 แห่ง - มินิมาร์ท 8 แห่ง - ตลาดประเภท 1 1 แห่ง - ตลาดประเภท 2 2 แห่ง - โรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 2. ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น - บอแรกซ์ 42 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ฟอร์มาลีน 35 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารฟอกขาว 35 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารกันรา 29 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สีสังเคราะห์ 10 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารโพลาร์ 20 ตัวอย่าง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน - กรดแร่อิสระ 21 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ไอโอเดต 21 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - SI-2 159 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน 8 ตัวอย่าง - วัตถุกันเสีย 8 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ไนเตรต 10 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ไนไตร์ 10 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 3. เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร 3000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-24)

10.00

24/10/2561 : 1. จัดทำโครงการและแผนงาน 2. ตรวจสอบด้านสุขลักษณะสถานประกอบการ - ร้านจำหน่ายอาหาร 10 แห่ง - ตลาดประเภท 1 2 แห่ง - ตลาดประเภท 2 1 แห่ง - มินิมาร์ท 4 แห่ง 3. ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น - บอแรกซ์ 35 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ฟอร์มาลีน 14 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารฟอกขาว 16 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารกันรา 28 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สีสังเคราะห์ 11 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารโพลาร์ 21 ตัวอย่าง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน - กรดแร่อิสระ 21 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ไอโอเดต 20 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - SI-2 144 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน 11 ตัวอย่าง - วัตถุกันเสีย 8 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ไนเตรต 12 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ไนไตร์ 12 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนงาน
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนงาน
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:ตรวจสอบสุขลักษณะในสถานประกอบการ
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:ตรวจสอบสุขลักษณะในสถานประกอบการ
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดประชุมเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดประชุมเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 5
:ส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้ารับการอบรมหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง
:15%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 5
:ส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้ารับการอบรมหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง
:15%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 6
:รณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการสุขาภิบาลอาหาร
:15%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 6
:รณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการสุขาภิบาลอาหาร
:15%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 7
:เก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 7
:เก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 8
:สรุปผลการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 8
:สรุปผลการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3408

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3408

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0858

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 8 : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
89.34

100 / 100
2
96.31

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **