ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนมีนบุรี : 50130000-3440

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

- วงกบและประตูไม้ชำรุดจากปลวก และห้องน้ำส้วมยังเป็นนั่งยอง บ่อเก็บน้ำรั่วซึม - หลังคารั่วซึม ทำให้ฝ้าชำรุด และจะหลุดร่วง - พื้นกระเบื้องเดิมเป็นคราบสกปรก ทำความสะอาดยาก - รางน้ำเดิมชำรุด บิดเบี้ยว ฉีกขาดบริเวณรอยต่อ และเพิ่มแนวท่อระบายน้ำฝนเพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น

50130700/50130700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- วงกบและประตูไม้ชำรุดจากปลวก และห้องน้ำส้วมยังเป็นนั่งยอง บ่อเก็บน้ำรั่วซึม - หลังคารั่วซึม ทำให้ฝ้าชำรุด และจะหลุดร่วง - พื้นกระเบื้องเดิมเป็นคราบสกปรก ทำความสะอาดยาก - รางน้ำเดิมชำรุด บิดเบี้ยว ฉีกขาดบริเวณรอยต่อ และเพิ่มแนวท่อระบายน้ำฝนเพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร แบบ สนศ.505 จำนวน 4 ชั้น 2. ปรับปรุงหลังคา และฝ้าเพดาน อาคารเรียน 5 ชั้น 3. ปรับปรุงบันไดทางขึ้นอาคารแบบ สนศ.505 จำนวน 1 แห่ง 4. พัดลมระบายอากาศติดผนัง ขนาด 12" จำนวน 4 เครื่อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-08-23)

100.00

23/8/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-07-25)

75.00

25/7/2562 : ส่งมอบงานแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-06-25)

60.00

25/6/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-05-24)

55.00

24/5/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-04-25)

50.00

25/4/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-03-25)

45.00

25/3/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ติดอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ติดอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-02-25)

45.00

25/2/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ติดอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ติดอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-01-25)

45.00

25/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ติดอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ติดอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2018-12-25)

45.00

25/12/2561 : อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2018-11-30)

40.00

30/11/2561 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-25)

10.00

25/10/2561 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้าง
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดราคากลางและจัดทำราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2018-10-15
สิ้นสุด :2018-10-15
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2018-11-01
สิ้นสุด :2018-11-01
ขั้นตอน 4
:ประกาศประมูล (e-bidding) – ยื่นเอกสาร
:10%
เริ่มต้น :2018-11-15
สิ้นสุด :2018-11-15
ขั้นตอน 5
:เสนอราคา-อนุมัติจ้าง-ขอเงินงวด-ลงนามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2018-12-01
สิ้นสุด :2018-12-01
ขั้นตอน 6
:ควบคุมการทำงานตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 7
:ตรวจรับงาน-เบิกจ่ายเงิน
:20%
เริ่มต้น :2019-09-15
สิ้นสุด :2019-09-15

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3440

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3440

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0838

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 12.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 91.0500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
91.05

100 / 100
3
91.05

100 / 100
4
91.05

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **