ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนวัดแสนสุข : 50130000-3441

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

- วงกบและประตูไม้ชำรุดจากปลวก และห้องน้ำส้วมยังเป็นนั่งยอง บ่อเก็บน้ำรั่วซึม - หลังคารั่วซึม ทำให้ฝ้าชำรุด และจะหลุดร่วง - พื้นกระเบื้องเดิมเป็นคราบสกปรก ทำความสะอาดยาก - รางน้ำเดิมชำรุด บิดเบี้ยว ฉีกขาดบริเวณรอยต่อ และเพิ่มแนวท่อระบายน้ำฝนเพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น

50130700/50130700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- วงกบและประตูไม้ชำรุดจากปลวก และห้องน้ำส้วมยังเป็นนั่งยอง บ่อเก็บน้ำรั่วซึม - หลังคารั่วซึม ทำให้ฝ้าชำรุด และจะหลุดร่วง - พื้นกระเบื้องเดิมเป็นคราบสกปรก ทำความสะอาดยาก - รางน้ำเดิมชำรุด บิดเบี้ยว ฉีกขาดบริเวณรอยต่อ และเพิ่มแนวท่อระบายน้ำฝนเพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร แบบ สนศ.505 จำนวน 4 ชั้น 2. ปรับปรุงหลังคา และฝ้าเพดาน อาคารเรียน 5 ชั้น 3. ปรับปรุงบันไดทางขึ้นอาคารแบบ สนศ.505 จำนวน 1 แห่ง 4. พัดลมระบายอากาศติดผนัง ขนาด 12" จำนวน 4 เครื่อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-03-25)

100.00

25/3/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงวัดแสนสุข เลขที่ กท 5203/1244 ลงวันที่ 29 พ.ย. 2561 2. สัญญาจ้างเลขที่ 5/2562 ลงวันที่ 216 ธ.ค. 61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 มี.ค. 62 3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 15 มกราคม 2562 ตรวจรับงานวันที่ 21 มกราคม 2562 4. ปริมาณงานปรับปรุงวัดแสนสุข 1. ปรับปรุงพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 10 ซม. พร้อมทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย เนื้อที่ประมาณ 175 ตร.ม. 2. สร้างฝารางระบายน้ำเหล็กลวดลายหนา 1.5 มม. กว้างตามที่กำหนด พร้อมทาสีน้ำมัน ยาวประมาณ 72 ม. 3. สร้างบ่อพักและท่อระบายน้ำชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-02 พร้อมซ่อมผิวพื้นเดิม ยาวรวมประมาณ 12 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-02 พร้อมซ่อมผิวพื้นเดิม จำนวน 2 บ่อ - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-02 พร้อมซ่อมผิวพื้นเดิม ยาวประมาณ 10 ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-02-25)

90.00

25/2/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-01-25)

80.00

25/1/2562 : ส่งมอบงานแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2018-12-25)

55.00

25/12/2561 : ลงนามสัญญาแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2018-11-30)

50.00

30/11/2561 : อยู่ระหว่างนำค้ำเพื่อทำสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-25)

10.00

25/10/2561 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้าง
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดราคากลางและจัดทำราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2018-10-15
สิ้นสุด :2018-10-15
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2018-11-01
สิ้นสุด :2018-11-01
ขั้นตอน 4
:ประกาศประมูล (e-bidding) – ยื่นเอกสาร
:10%
เริ่มต้น :2018-11-15
สิ้นสุด :2018-11-15
ขั้นตอน 5
:เสนอราคา-อนุมัติจ้าง-ขอเงินงวด-ลงนามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2018-12-01
สิ้นสุด :2018-12-01
ขั้นตอน 6
:ควบคุมการทำงานตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2018-12-01
สิ้นสุด :2018-12-01
ขั้นตอน 7
:ตรวจรับงาน-เบิกจ่ายเงิน
:20%
เริ่มต้น :2019-09-15
สิ้นสุด :2019-09-15

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3441

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3441

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0838

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 12.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 91.0500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
91.05

100 / 100
3
91.05

100 / 100
4
91.05

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **