ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ : 50130000-3444

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

- สุขภัณฑ์ชำรุด รั่วซึม ส่งกลิ่นเหม็น - หลังคาหลุดร่วง รั่วซึม ฝ้ากันสาดหลุดร่วง โคมไฟชำรุด - ขั้นบันไดทรุดตัว แยกออกจากพื้นอาคารเรียน - เพื่อการระบายอากาศ เนื่องจากเป็นห้องดนตรี ผนังทึบ อากาศไม่ถ่ายเท

50130700/50130700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- สุขภัณฑ์ชำรุด รั่วซึม ส่งกลิ่นเหม็น - หลังคาหลุดร่วง รั่วซึม ฝ้ากันสาดหลุดร่วง โคมไฟชำรุด - ขั้นบันไดทรุดตัว แยกออกจากพื้นอาคารเรียน - เพื่อการระบายอากาศ เนื่องจากเป็นห้องดนตรี ผนังทึบ อากาศไม่ถ่ายเท

เป้าหมายของโครงการ

1. ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาล , นักเรียนหญิง 2. สร้างทางเดินหลังคาคลุม 3. ปรับปรุงพื้นสนาม ค.ส.ล. ทำพื้นสังเคราะห์ชนิดเรซิ่นฮาร์ดคอร์ท 4. ปรับปรุงฝารางน้ำ ค.ส.ล. 5. ติดตั้งยางรอยต่อระหว่างอาคารแบบยืดหยุ่นได้ 6. พัดคมโคจรแบบแขวนฝ้าเพดาน ขนาด 16" หมุนได้ 360 องศา พร้อมสวิตซ์โรตารี จำนวน 4 เครื่อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-05-24)

100.00

24/5/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ เลขที่ กท 5203/1302 ลงวันที่ 6 ธ.ค. 61 2. สัญญาจ้างเลขที่ 9/2562 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 พ.ค. 62 3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 2 พ.ค. 2562 ตรวจรับงานวันที่ 8 พ.ค. 2562 4. ปริมาณงานปรับปรุงโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2019-04-25)

63.00

25/4/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-03-25)

60.00

25/3/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.00 (2019-02-25)

49.00

25/2/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2019-01-25)

48.00

25/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2018-12-25)

45.00

25/12/2561 : อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2018-11-30)

40.00

30/11/2561 : อยู่ระหว่างอนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-25)

10.00

25/10/2561 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้าง
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดราคากลางและจัดทำราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2018-10-15
สิ้นสุด :2018-10-15
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2018-11-01
สิ้นสุด :2018-11-01
ขั้นตอน 4
:ประกาศประมูล (e-bidding) – ยื่นเอกสาร
:10%
เริ่มต้น :2018-11-15
สิ้นสุด :2018-11-15
ขั้นตอน 5
:เสนอราคา-อนุมัติจ้าง-ขอเงินงวด-ลงนามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2018-12-01
สิ้นสุด :2018-12-01
ขั้นตอน 6
:ควบคุมการทำงานตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 7
:ตรวจรับงาน-เบิกจ่ายเงิน
:20%
เริ่มต้น :2019-09-15
สิ้นสุด :2019-09-15

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3444

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3444

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0838

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 12.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 91.0500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
91.05

100 / 100
3
91.05

100 / 100
4
91.05

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **