ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนศาลาคู้ : 50130000-3475

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

- พื้นห้องน้ำมีความต่างระดับ อุปกรณ์ชำรุด ปรับระดับพื้นให้มีระดับเดียว - พื้นหน้าห้องน้ำทรุดตัว ลาดเอียง ระดับต่ำกว่าพื้นสนาม - หลังคารั่ว ครอบสันหลังคาชำรุดน้ำฝนไหลซึมลงมายังฝ้าเพดาน

50130700/50130700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- พื้นห้องน้ำมีความต่างระดับ อุปกรณ์ชำรุด ปรับระดับพื้นให้มีระดับเดียว - พื้นหน้าห้องน้ำทรุดตัว ลาดเอียง ระดับต่ำกว่าพื้นสนาม - หลังคารั่ว ครอบสันหลังคาชำรุดน้ำฝนไหลซึมลงมายังฝ้าเพดาน

เป้าหมายของโครงการ

1. ปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณของโรงเรียน 2. ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเรียนอาคาร 1

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-03-25)

100.00

25/3/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงโรงเรียนศาลาคู้ เลขที่ กท 5203/1242 ลงวันที่ 29 พ.ย. 2561 2. สัญญาจ้างเลขที่ 3/2562 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 มี.ค. 62 3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 31 ม.ค. 2562 ตรวจรับงานวันที่ 6 ก.พ. 2562 4. ปริมาณงานปรับปรุงโรงเรียนศาลาคู้ 1. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ค.ส.ล.กึ่งไม้ 2 ชั้น ขนาดประมาณ 13 x 32 ม. จำนวน 1 หลัง 2. ปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณของโรงเรียน โดยเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำสาธารณะเพิ่มอีก 1 จุด - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-02 พร้อมซ่อมผิวพื้นเดิม จำนวน 2 บ่อ - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-02 พร้อมซ่อมผิวพื้นเดิม ยาวประมาณ 10 ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2019-02-25)

85.00

25/2/2562 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-01-25)

80.00

25/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2018-12-25)

55.00

25/12/2561 : ลงนามสัญญาแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2018-11-30)

50.00

30/11/2561 : อยู่ระหว่างนำค้ำเพื่อทำสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-25)

10.00

25/10/2561 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้าง
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดราคากลางและจัดทำราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2018-10-15
สิ้นสุด :2018-10-15
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2018-11-01
สิ้นสุด :2018-11-01
ขั้นตอน 4
:ประกาศประมูล (e-bidding) – ยื่นเอกสาร
:10%
เริ่มต้น :2018-11-15
สิ้นสุด :2018-11-15
ขั้นตอน 5
:เสนอราคา-อนุมัติจ้าง-ขอเงินงวด-ลงนามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2018-12-01
สิ้นสุด :2018-12-01
ขั้นตอน 6
:ควบคุมการทำงานตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 7
:ตรวจรับงาน-เบิกจ่ายเงิน
:20%
เริ่มต้น :2019-09-15
สิ้นสุด :2019-09-15

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3475

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3475

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0838

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 12.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 91.0500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
91.05

100 / 100
3
91.05

100 / 100
4
91.05

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **