ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50130000-3489

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวพรนิภา ไชยเชษฐ์ 025407172

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองเป็นทรัพยากรมนุษย์คุณภาพควบคู่กับการมีคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและท้องถิ่นของตนเอง อันจะส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติถือเป็นกลไกหลักที่ผลักดันไปสู่การพัฒนาดังกล่าวได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการส่งเสริมการจัดการศึกษา ดังจะเห็นได้จากสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 9 (6) ให้จัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสถานศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา โดยผ่านความเห็นของผู้บริหารของสถานศึกษานั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้จัดการศึกษาสอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและท้องถิ่น นั้น ๆ ของตนเอง กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาของประเทศ ดังนั้นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครเน้นการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าว ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น สำนักงานเขตมีนบุรี จึงได้จัดดำเนินการโครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่มั่นคงและยั่งยืน

50130700/50130700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีโดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการบริหารงานของคณะกรรมการ 3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางด้านการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ - ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี 13 โรงเรียน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของกรุงเทพหานคร 2. ด้านคุณภาพ - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีได้รับการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-26)

100.00

26/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ทุกโรงเรียนได้ดำเนินการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

24/7/2563 : มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดประชุมทั้ง 2 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 โรงเรียน คือ สุเหร่าบางชัน วัดบำเพ็ญเหนือ คลองสาม และคลองสองต้นนุ่น ส่วนอีก 9 โรงเรียน ยังไม่ได้ดำเนินการในเทอม 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-25)

70.00

25/6/2563 : ขณะนี้อยู่ช่วงระหว่างปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0808/2930 ลว.23 มี.ค.2563 เรื่อง กำชับให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-25)

70.00

25/5/2563 : ขณะนี้อยู่ช่วงระหว่างปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0808/2930 ลว.23 มี.ค.2563 เรื่อง กำชับให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-27)

70.00

27/4/2563 : ขณะนี้อยู่ช่วงระหว่างปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0808/2930 ลว.23 มี.ค.2563 เรื่อง กำชับให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-25)

70.00

25/3/2563 : โรงเรียนในสังกัดได้จัดประชุมไปแล้วในภาคเรียนที่ 2/2562 จะเหลืออีก 1 ครั้ง ในภาคเรียนที่ 1/2563 และขณะนี้อยู่ช่วงระหว่างปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0808/2930 ลว.23 มี.ค.2563 เรื่อง กำชับให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-26)

70.00

26/2/2563 : โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมอีก 1 ครั้ง ในภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-27)

60.00

27/1/2563 : ทุกโรงเรียนเบิกค่าวัสดุครบทุกโรงเรียนแล้ว เหลือการประชุมอีก 1 ครั้ง จึงจะมีการเบิกค่าอาหารอีก 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-24)

50.00

24/12/2562 : มีการประชุมแล้ว จำนวน 1 ครั้ง ในภาคเรียนที่ 2/2562 จะเหลืออีก 1 ครั้งในภาคเรียนที่ 1/2563 และดำเนินการจัดซื้อวัสดุและเบิกจ่ายแล้วจำนวน 9 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-27)

40.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของโรงเรียนทั้ง 13 โรงเรียน โดยฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการตามขนาดของโรงเรียน เพื่อจัดประชุมจำนวน 2 ครั้ง/ปีงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุต่างๆที่ใช้ในการจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง จำนวน 12 คน กำหนดการที่โรงเรียนกำหนด ดำเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562-มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. ขออนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 13 โรงเรียน ดำเนินการ
:30%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3489

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3489

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0900

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 10 (ตัวชี้วัดเจรจา 6) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.81

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
66.81

0 / 0
4
66.81

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **