ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50130000-3491

สำนักงานเขตมีนบุรี

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางสาวพรนิภา ไชยเชษฐ์ 025407172

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมกัน ในปัจจุบันศูนย์วิชาการเขตได้ดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในสำนักงานเขตดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพเพื่อให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือบริการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตอย่างทั่วถึงและมีคุณค่า จึงเห็นควรจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตขึ้น

50130700/50130700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การพัฒนาศูนย์วิชาการเขตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดดีขึ้น 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์วิชาการและข้าราชการครูให้มีทักษะและเทคนิคในการทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป้าหมายของโครงการ

คณะกรรมการศูนย์วิชาการเขตมีนบุรี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดียิ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขอเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดแนวทางในการจัดประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณโครงการ และเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือเรื่องการจัดอบรม กำหนดหัวข้อในการอบรม การจัดหาวิทยากรและสถานที่ และกำหนดวันที่อบรม
:25%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ติดต่อวิทยากร ประสานขอรายชื่อข้าราชการครูที่จะเข้ารับการอบรมจากโรงเรียนในสังกัดเพื่อจัดทำคำสั่ง และจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
:25%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:เวียนแจ้งคำสั่งการอบรมให้ทุกโรงเรียน ทราบ พร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่ อาหารว่าง และเครื่องดื่ม และจัดเตรียมวัสดุที่ใช้ในการจัดการอบรม
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 5
:จัดอบรม ภายในเดือน พ.ค. 2563
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 6
:สรุปประเมินผลโครงการ และรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้อำนวยการเขตทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3491

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3491

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0900

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 10 (ตัวชี้วัดเจรจา 6) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **