ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50130000-3496

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวพรนิภา ไชยเชษฐ์ 025407172

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดเป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับ ดูแล ผู้บังคับบัญชาการอบรม และจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ (หัวหน้ากลุ่ม) และรองผู้กำกับ (รองผู้นำกลุ่ม) ลูกเสือและยุวกาชาดที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม จะมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำหมู่ลูกเสือและผู้นำหน่วยยุวกาชาดที่ดี ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความเป็นผู้นำผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งยังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาที่ดีมีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นด้วยกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป ฝ่ายกิจกรรมศูนย์วิชาการเขตมีนบุรี จัดโครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรและวิธีการของคณะลูกเสือแห่งชาติรวมทั้งวิธีการของสภากาชาดไทยกำหนด

50130700/50130700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนสามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้ 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และบทบาทของตนเองในฐานะของผู้นำได้ 3. เพื่อเป็นการพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาดของสำนักงานเขตมีนบุรี 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นให้เป็นไปในแนวเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ - จัดการอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 160 คน และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 160 คน รวมทั้งสิ้น 320 คน 2. ด้านคุณภาพ - ได้นายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 160 คน และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดที่มีคุณภาพ จำนวน 160 คน รวมทั้งสิ้น 320 คน สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้ เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมต่อไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-24)

50.00

24/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้รับหนังสือที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 สำนักการศึกษา แจ้งว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรตติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศและมีรายงานผู้ติดเชื้อมากขึ้น ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 กรุงเทพมหานครจึงมีประกาศ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 และเพื่อให้การบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตไปในทิศทางเดียวกัน จึงเห็นควรดำเนินการยกเลิกโครงการหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครอยู่เป็นจำนวนมาก และคืนเงินงบประมาณเข้างบกลางต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-25)

50.00

25/06/2563 : ขณะนี้อยู่ช่วงระหว่างปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0808/2930 ลว.23 มี.ค.2563 เรื่อง กำชับให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-25)

50.00

25/5/2563 : ขณะนี้อยู่ช่วงระหว่างปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0808/2930 ลว.23 มี.ค.2563 เรื่อง กำชับให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-27)

50.00

27/4/2563 : เลื่อนการอบรม เนื่องจากปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0808/2930 ลว.23 มี.ค.2563 เรื่อง กำชับให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : เลื่อนการฝึกอบรม เนื่องจากปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0808/2930 ลว.23 มี.ค.2563 เรื่อง กำชับให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-26)

50.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมรายชื่อทำคำสั่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-27)

35.00

27/1/2563 : ดำเนินการขอเงินประจำงวด ครั้งที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดหาสถานที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขอเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดการประสานโรงเรียน และหารือการจัดอบรมฯ จัดหาสถานที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณโครงการ และเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือเรื่องการจัดอบรม การจัดหาสถานที่ และกำหนดวันที่อบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เตรียมจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการอบรม จัดหาสถานที่อบรม และประสานโรงเรียนเกี่ยวกับรายชื่อนักเรียนเข้ารับการอบรม
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดต่อสถานที่ในการจัดการอบรม และจัดทำรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เตรียมการอบรมและดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการอบรม
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินโครงการตามแผนงานที่วางไว้ ภายในเดือน พ.ค. 2563
:15%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปประเมินผลโครงการ และรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้อำนวยการเขตทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3496

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3496

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0900

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 10 (ตัวชี้วัดเจรจา 6) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.81

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
66.81

0 / 0
4
66.81

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **