ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย : 50130000-3500

สำนักงานเขตมีนบุรี

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางสาวพรนิภา ไชยเชษฐ์ 025407172

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตมีนบุรีจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัยเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่ายน้ำเป็นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

50130700/50130700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด 2. เพื่อให้นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 3. เพื่อให้นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี สนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด 4. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในแต่ละปีการศึกษาทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอด จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,083 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขอเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : จัดทำโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการประสานโรงเรียนเพื่อจัดทำกำหนดการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจจำนวนนักเรียนที่จัดซื้อชุดว่ายน้ำพร้อมหมวกเพื่อดำเนินการขออนุมัติจ่ายขาดชุดว่ายน้ำ ซึ่ง สนศ.จะเป็นผู้ขออนุมัติในภาพรวม
:15%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำหลักสูตรการเรียนว่ายน้ำ จำนวน 20 ชั่วโมง/หลักสูตร
:15%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 4
:จัดส่งนักเรียนชั้น ป.3 ในปีการศึกษา 2563 ทุกคน เข้ารับการฝึกว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำ
:55%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 5
:โรงเรียนสรุปและรายงานผลพร้อมภาพถ่ายให้ สนข.มีนบุรีทราบภายในเดือน ก.ย. 2563 เพื่อรวบรวมรายงาน สนศ.
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3500

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3500

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0900

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 10 (ตัวชี้วัดเจรจา 6) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **