ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเกษตรปลอดสารพิษ : 50130000-3501

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวพรนิภา ไชยเชษฐ์ 025407172

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

วิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าช่วยกิจการต่างๆ อย่างไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่สูญเสีย จนกลายเป็นปัญหาระดับโลก เช่น อากาศเป็นพิษ น้ำเน่า ดินเสีย มลภาวะทางเสียง และภาวะเรือนกระจกของชั้นบรรยากาศที่เสียสมดุล เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาทั้งสิ้น การจัดการเกษตรในปัจจุบันใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการเพาะปลูก นอกจากเป็นผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ผลผลิตที่ใช้ไปทำอาหารยังเกิดสารพิษตกค้างไปถึงตัวผู้บริโภคด้วย เหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้คืนสู่สภาพเดิม โดยจัดทำโครงการเกษตรปลอดสารพิษขึ้น

50130700/50130700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรณรงค์การปลูกผักปลอดสารพิษขึ้นในโรงเรียน 2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ และตระหนักในอันตรายที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ 3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีโอกาสได้ทดลองปฏิบัติงานด้านการเกษตรแบบธรรมชาติปราศจากสารพิษด้วยตนเองอย่างครบวงจรตั้งแต่เริ่มผลิตจนถึงการจัดจำหน่าย 4. เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 5. เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอนในกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ แขนงงานเกษตร

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ : โรงเรียน 2 โรงเรียน จัดโครงการเกษตรในโรงเรียนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ดังนี้ - โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ - โรงเรียนบ้านเกาะ 2. ด้านคุณภาพ - นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรง - ประชาชนทั่วไปได้เห็นตัวอย่างการทำเกษตรแบบธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมี - นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการจัดการและตัวอย่างการดำเนินธุรกิจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-25)

100.00

25/3/2563 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและเมล็ดพันธุ์พืชให้กับโรงเรียนบ้านเกาะ และโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ เรียบร้อยแล้ว ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-02-26)

80.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำฎีกา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : ดำเนินการขอเงินประจำงวด ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขอเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : จัดทำโครงการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานขอรายการเมล็ดพันธุ์พืชจากโรงเรียนบ้านเกาะ และโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและจัดสรรเงินให้โรงเรียนบ้านเกาะ และโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ เพื่อดำเนินการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืช
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โรงเรียนบ้านเกาะ และโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ดำเนินการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อใช้ในกิจกรรมตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการนำเมล็ดพันธุ์พืชไปปลูกตามกิจกรรมโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอผู้อำนวยการเขต
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3501

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3501

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0900

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 10 (ตัวชี้วัดเจรจา 6) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.81

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
66.81

0 / 0
4
66.81

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **