ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต : 50130000-3505

สำนักงานเขตมีนบุรี

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางสาวพรนิภา ไชยเชษฐ์ 025407172

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการสร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและเทียบเท่าระดับสากล มุ่งหวังพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพในประชาคมโลกในปัจจุบัน จึงได้มอบนโยบายให้สำนักงานเขตมีนบุรี จัดทำโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมั่นใจ ได้ตามมาตรฐาน โดยจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบทักษะสัมพันธ์ (English integrated Skills) บูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น เช่น สุขศึกษา ศิลปศึกษา และการงานพื้นฐานอาชีพ จัดหลักสูตรเนื้อหาสาระสู่กระบวนการฝึกทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวิชาการที่สนุกสนาน PLEARN (Play + Learn) การมีส่วนร่วม(Co-Operation) มีความร่วมมือ (Collaboration) ปรับตัวและแก้ปัญหาได้ (Critical thinking) นักเรียนจะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข มั่นใจ นำความรู้ ความสามารถไปใช้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น แสวงหาความรู้ มีเป้าหมายการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพ สอดคล้องและรองรับในการพัฒนานักเรียนไทยให้ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0

50130700/50130700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน 3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้โรงเรียนและนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสองภาษา

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ - นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งแต่ชั้นปฐมวัยขึ้นไป - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 2. ด้านคุณภาพ - นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจและถูกต้องตามมาตรฐานสากล - นักเรียนมีผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสูงขึ้น - นักเรียนและโรงเรียนมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสองภาษา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : มีการเรียนการสอนตามปกติครบทุกโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-27)

25.00

27/11/2562 : ฝ่ายการศึกษาได้ดำเนินการจัดหาครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียบร้อยแล้ว และได้เริ่มดำเนินการสอนภาษาอังกฤษในเทอม 2/2562 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และฝ่ายการศึกษากำลังดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการฯ เพื่อให้ผู้อำนวยการเขตอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-25)

20.00

25/10/2562 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว และได้เปิดสอบหาครูสอนภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจะเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 13 โรงเรียน เพื่อเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกผู้สอนภาษาอังกฤษ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สำนักงานเขตมีนบุรีดำเนินการอนุมัติตัวบุคคล อัตราค่าตอบแทน และดำเนินการเรื่องสัญญาจ้างบุคคลภายนอกเพื่อทำการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีดำเนินการสอนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563 รวมเป็นระยะเวลา 40 สัปดาห์
:45%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานเขตมีนบุรีทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3505

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3505

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0900

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 10 (ตัวชี้วัดเจรจา 6) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **