ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ : 50130000-3508

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวพรนิภา ไชยเชษฐ์ 025407172

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพครบทุกด้าน นอกจากจะเน้นให้นักเรียนมีความรู้มีคุณธรรม จริยธรรมและทักษะในการดำรงชีวิตแล้ว ควรมีการเน้นให้นักเรียนมีทักษะวิชาชีพเพียงพอต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานและเพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0 เพื่อก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูงภายใน 15 ปีนับแต่ปี พ.ศ.2560 ซึ่งสอนทักษะงานอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่โลกของการทำงาน จะส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสค้นพบความถนัด ความชอบของตัวเอง และส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนุกกับการเรียนรู้และได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและการทำงานร่วมกัน รวมทั้งเป็นการมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง นำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งเป็นการระดมทรัพยากรบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า โดยพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ.2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ : พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะการทำงาน และการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน จากยุทธศาสตร์ของประเทศและเป้าหมายของกรุงเทพมหานครในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ กรุงเทพมหานครจึงส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตในสังคมยุคปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ

50130700/50130700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกรุงเทพมหานครมีทักษะพื้นฐานทางอาชีพและทักษะการทำงาน 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสค้นพบความถนัดและความสนใจของตัวเอง ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 3.2 ด้านคุณภาพ 3.2.1 นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัดและสนใจของตนเอง 3.2.2 นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีมีโอกาสค้นพบความถนัดและแนวทางอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองก่อนตัดสินใจเลือกเส้นทางศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-26)

100.00

26/2/2563 : โรงเรียนขยายโอกาสทั้ง 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านเกาะ โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก และโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-01-27)

90.00

27/1/2563 : ทุกโรงเรียนดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ดำเนินการทุกโรงเรียนแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-24)

60.00

24/12/2562 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-27)

40.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างสำรวจวัสดุที่จะจัดซื้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แจ้งรายละเอียดโครงการให้กับ 4 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โรงเรียนดำเนินการฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียน
:75%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนสรุปผลการดำเนินกิจกรรม และรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3508

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3508

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0900

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 10 (ตัวชี้วัดเจรจา 6) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.81

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
66.81

0 / 0
4
66.81

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **