ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน : 50130000-3514

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายพงศกร รังสรรค์ทวี

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์รวมของการเจริญเติบโตในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญเติบโตภาคเศรษฐกิจ และสังคม ทำให้เกิดการขยายตัวของชุมชน หมู่บ้าน เพื่อรองรับกับโครงสร้างจำนวน ประชากรที่เพิ่มทวีขึ้นตามลำดับ จนส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ทั้งปัญหาด้านที่อยู่ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ปัญหาสภาพแวดล้อม คูคลองตื้นเขิน ปัญหาขยะ ต้นไม้ขึ้นรกรุงรัง ขาดการตัดแต่ง การรุกล้ำ และเศษวัสดุเหลือใช้ทิ้งในที่สาธารณะ ฯลฯ ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้กลายเป็นปัญหาคั่งค้างสะสม นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น แต่หากจะอาศัยเพียงกำลังเจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยการสอดส่องดูแลสภาพปัญหาในบางครั้งอาจไม่ทั่วถึงทันเหตุการณ์ กรุงเทพมหานครได้มอบนโยบายให้ทุกสำนักงานเขตจัดตั้ง “ศูนย์รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์” และ “หน่วยงานเบสท์” ในระดับเขตรองรับการประสานดำเนินการตามขั้นตอน สำนักงานเขตมีนบุรี ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งด่วนแก้ไขในเชิงรุกอย่างจริงจัง ต่อเนื่องเป็นระบบรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน จึงได้จัดทำ “ โครงการติดตามแก้ไขข้อร้องเรียน ” ขึ้น

50130100/50130100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้านพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมุ้งเน้นระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐให้มีคุณธรรมและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในด้านความสะดวกปลอดภัย ด้านคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อปลูกฝังและปรับเปลี่ยนค่านิยมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในเชิงรุก 4. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยสอดส่อง ดูแล และร่วมกันแก้ไขปัญหาในถิ่นที่อยู่อาศัยของตนเอง 5. เพื่อเปลี่ยนทัศนคติในเชิงลบที่ประชาชนมีต่อหน่วยงานภาครัฐให้เป็นทัศนคติในเชิงบวก 6. เพื่อให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังต่อเนื่อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์ของประชาชนจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 จากการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน โทรศัพท์ การตรวจพื้นที่ของคณะผู้บริหารเขตมีนบุรี การพัฒนาพื้นที่ตลอดจนการร้องทุกข์ด้วยตนเองที่สำนักงานเขต การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนโดยทันที เร่งด่วน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไขในเบื้องต้นและถาวร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : ดำเนินการติดตามการแก้ไขปัญหาร้องเรียนประจำเดือนกันยายน 2563 และรายงานผู้อำนวยการเขตและกองกลาง ทราบทุก 15 วัน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้กองกลางทราบ มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจำนวน 81 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 42 เรื่อง (อยู่ระหว่างดำเนินการ 39 เรื่อง) รายละเอียดดังนี้ 1.กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 13 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 7 เรื่อง 2.สะพาน จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 เรื่อง 3.เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 0 เรื่อง 4.ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 4 เรื่อง 5.เรื่องฉุกเฉิน จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 เรื่อง 6.ถนน จำนวน 7 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 เรื่อง 7.ท่อระบายน้ำ จำนวน 7 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 3 เรื่อง 8.อาคาร จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 0 เรื่อง 9.การบริหารงานบุคคล จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 เรื่อง 10..เขื่อน คูคลอง จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 0 เรื่อง 11.ปัญหาจราจร จำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 4 เรื่อง 12.โทรศัพท์ จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 เรื่อง 13.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 14 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 4 เรื่อง 14.ไฟฟ้า จำนวน 14 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 9 เรื่อง 15.ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 5 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 4 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-08-27)

91.00

27/8/2563 : ดำเนินการติดตามการแก้ไขปัญหาร้องเรียนประจำเดือนสิงหาคม 2563 และรายงานผู้อำนวยการเขตและกองกลาง ทราบทุก 15 วัน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้กองกลางทราบ มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจำนวน 98 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 57 เรื่อง (อยู่ระหว่างดำเนินการ 41 เรื่อง) รายละเอียดดังนี้ 1.กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 13 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 8 เรื่อง 2.สะพาน จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 เรื่อง 3.เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 0 เรื่อง 4.ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 7 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 5 เรื่อง 5.เรื่องฉุกเฉิน จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 4 เรื่อง 6.ถนน จำนวน 7 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 4 เรื่อง 7.ท่อระบายน้ำ จำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 3 เรื่อง 8.อาคาร จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 เรื่อง 9..เขื่อน คูคลอง จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 เรื่อง 10.ปัญหาจราจร จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 3 เรื่อง 11.โทรศัพท์ จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 เรื่อง 12.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 23 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 10 เรื่อง 13.ไฟฟ้า จำนวน 18 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 9 เรื่อง 14.ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 5 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 5 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-29)

83.00

29/07/2563 : ดำเนินการติดตามการแก้ไขปัญหาร้องเรียนประจำเดือนกรกฎาคม 2563 และรายงานผู้อำนวยการเขตและกองกลาง ทราบทุก 15 วัน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้กองกลางทราบ มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจำนวน 80 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 46 เรื่อง (อยู่ระหว่างดำเนินการ 34 เรื่อง) รายละเอียดดังนี้ 1.กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 3 เรื่อง 2.สะพาน จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 0 เรื่อง 3.เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 เรื่อง 4.ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 5 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 4 เรื่อง 5.เรื่องฉุกเฉิน จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 เรื่อง 6.ถนน จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 เรื่อง 7.การบริหารงานบุคคล จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 เรื่อง 8.ท่อระบายน้ำ จำนวน 8 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 4 เรื่อง 9.อาคาร จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 3 เรื่อง 10.น้ำท่วม จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 0 เรื่อง 11.เขื่อน คูคลอง จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 เรื่อง 12.ปัญหาจราจร จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 เรื่อง 13.โทรศัพท์ จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 3 เรื่อง 14.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 19 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 7 เรื่อง 15.ไฟฟ้า จำนวน 8 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 6 เรื่อง 16.ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 10 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 8 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-26)

75.00

26/06/2563 : ดำเนินการติดตามการแก้ไขปัญหาร้องเรียนประจำเดือนมิถุนายน 2563 และรายงานผู้อำนวยการเขตและกองกลาง ทราบทุก 15 วัน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้กองกลางทราบ โดยวันที่ 28 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจำนวน 76 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น 48 เรื่อง (อยู่ระหว่างดำเนินการ 28 เรื่อง) รายละเอียดดังนี้ 1.กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 7 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 4 เรื่อง 2.เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 เรื่อง 3.ถนน จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 0 เรื่อง 4.ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 9 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 9 เรื่อง 5.อาคาร จำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 3 เรื่อง 6.น้ำท่วม จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 เรื่อง 7.ท่อระบายน้ำ จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 3 เรื่อง 8.เขื่อน คูคลอง จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 เรื่อง 9.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 25 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 14 เรื่อง 10.ปัญหาจราจร จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 เรื่อง 11.ไฟฟ้า จำนวน 10 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 5 เรื่อง 12.ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 3 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-05-27)

66.00

27/05/2563 : ดำเนินการติดตามการแก้ไขปัญหาร้องเรียนประจำเดือนพฤษภาคม 2563 และรายงานผู้อำนวยการเขตและกองกลาง ทราบทุก 15 วัน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้กองกลางทราบ โดยวันที่ 1 – 27 พฤษภาคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจำนวน 73 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น 47 เรื่อง (อยู่ระหว่างดำเนินการ 26 เรื่อง) รายละเอียดดังนี้ 1.กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 4 เรื่อง 2.เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 เรื่อง 3.สะพาน จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 เรื่อง 4.ถนน จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 เรื่อง 5.เรื่องฉุกเฉิน จำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 4 เรื่อง 6.ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 5 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 5 เรื่อง 7.ท่อระบายน้ำ จำนวน 5 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 3 เรื่อง 8.อาคาร จำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 3 เรื่อง 9.น้ำท่วม จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 เรื่อง 10.เขื่อน คูคลอง จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน - เรื่อง 11.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 24 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 15 เรื่อง 12.ปัญหาจราจร จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 เรื่อง 13.ไฟฟ้า จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 3 เรื่อง 14.ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 5 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-29)

58.00

29/4/2563 : ดำเนินการติดตามการแก้ไขปัญหาร้องเรียนประจำเดือนเมษายน 2563 และรายงานผู้อำนวยการเขตและกองกลาง ทราบทุก 15 วัน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้กองกลางทราบ โดยวันที่ 1 – 29 เมษายน 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจำนวน 79 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น 57 เรื่อง (อยู่ระหว่างดำเนินการ 22 เรื่อง) รายละเอียดดังนี้ 1.กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 4 เรื่อง 2.เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 เรื่อง 3.เรื่องฉุกเฉิน จำนวน 14 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 12 เรื่อง 4.ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 3 เรื่อง 5.การบริหารงานบุคคล จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 เรื่อง 6.อาคาร จำนวน 5 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 เรื่อง 7.ท่อระบายน้ำ จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 เรื่อง 8.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 36 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 23 เรื่อง 9.ปัญหาจราจร จำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 5 เรื่อง 10.ไฟฟ้า จำนวน 5 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 3 เรื่อง 11..ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 4 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : ดำเนินการติดตามการแก้ไขปัญหาร้องเรียนประจำเดือนมีนาคม 2563 และรายงานผู้อำนวยการเขตและกองกลาง ทราบทุก 15 วัน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้กองกลางทราบ โดยวันที่ 1 - 27 มีนาคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจำนวน 84 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น 60 เรื่อง (อยู่ระหว่างดำเนินการ 24 เรื่อง) รายละเอียดดังนี้ 1.กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 4 เรื่อง 2.เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 เรื่อง 3.เรื่องฉุกเฉิน จำนวน 8 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 เรื่อง 4.ถนน จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน - เรื่อง 5.ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 เรื่อง 6.อาคาร จำนวน 5 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 เรื่อง 7.ท่อระบายน้ำ จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 เรื่อง 8.เขื่อน คูคลอง จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน - เรื่อง 9.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 33 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 29 เรื่อง 10.ปัญหาจราจร จำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 6 เรื่อง 11.โทรศัพท์ จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 เรื่อง 12.ไฟฟ้า จำนวน 13 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 10 เรื่อง 13..ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 3 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-02-26)

41.00

26/2/2563 : ดำเนินการติดตามการแก้ไขปัญหาร้องเรียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และรายงานผู้อำนวยการเขตและกองกลาง ทราบทุก 15 วัน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้กองกลางทราบ โดยวันที่ 1 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจำนวน 67 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น 38 เรื่อง (อยู่ระหว่างดำเนินการ 29 เรื่อง) รายละเอียดดังนี้ 1.กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 เรื่อง 2.เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 เรื่อง 3.ประปา จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 เรื่อง 4.ถนน จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน - เรื่อง 5.ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 เรื่อง 6.ท่อระบายนำ้ จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 เรื่อง 7.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 45 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 28 เรื่อง 8.ปัญหาจราจร จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 เรื่อง 9.ไฟฟ้า จำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 เรื่อง 10..ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-01-27)

33.00

27/1/2563 : ดำเนินการติดตามการแก้ไขปัญหาร้องเรียนประจำเดือนมกราคม 2563 และรายงานผู้อำนวยการเขตและกองกลาง ทราบทุก 15 วัน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้กองกลางทราบ โดยวันที่ 1 - 27 มกราคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจำนวน 72 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น 70 เรื่อง รายละเอียดดังนี้ 1.กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 เรื่อง 2.เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 เรื่อง 3.สะพาน จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน - เรื่อง 4.ถนน จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน - เรื่อง 5.ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 เรื่อง 6.อาคาร จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 เรื่อง 7.ท่อระบายน้ำ จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 เรื่อง 8.เขื่อน คูคลอง จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน - เรื่อง 9.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 29 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 18 เรื่อง 10.ปัญหาจราจร จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 3 เรื่อง 11.โทรศัพท์ จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 เรื่อง 12.ไฟฟ้า จำนวน 16 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 5 เรื่อง 13..ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 8 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 7 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-27)

25.00

27/12/2562 : ดำเนินการติดตามการแก้ไขปัญหาร้องเรียนประจำเดือนธันวาคม 2562 และรายงานผู้อำนวยการเขตและกองกลาง ทราบทุก 15 วัน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้กองกลางทราบ โดยวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2562 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจำนวน 68 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น 39 เรื่อง รายละเอียดดังนี้ 1.กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 3 เรื่อง 2.เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 เรื่อง 3.ถนน จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 เรื่อง 4.ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 เรื่อง 5.การบริหารงานบุคคล จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 เรื่อง 6.ท่อระบายน้ำ จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 เรื่อง 7.เขื่อน คูคลอง จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน - เรื่อง 8.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 27 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 15 เรื่อง 9.ปัญหาจราจร จำนวน 5 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 4 เรื่อง 10.ไฟฟ้า จำนวน 13 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 4 เรื่อง 11..ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 5 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-28)

16.00

28/11/2562 : ดำเนินการติดตามการแก้ไขปัญหาร้องเรียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 และรายงานผู้อำนวยการเขตและกองกลาง ทราบทุก 15 วัน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้กองกลางทราบ โดยวันที่ 1 - 28 พฤศจิกายน 2562 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจำนวน 67 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น 67 เรื่อง รายละเอียดดังนี้ 1.กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 9 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 9 เรื่อง 2.เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 4 เรื่อง 3.ถนน จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 เรื่อง 4.ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 10 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 10 เรื่อง 5.ท่อระบายน้ำ จำนวน 5 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 5 เรื่อง 6.อาคาร จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 3 เรื่อง 7.น้ำท่วม จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 4 เรื่อง 8.เขื่อน คูคลอง จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 4 เรื่อง 9.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 16 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 16 เรื่อง 10.ปัญหาจราจร จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 เรื่อง 11.โทรศัพท์ จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 เรื่อง 12.ไฟฟ้า จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 เรื่อง 11.บาทวีถี จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 เรื่อง 12.สะพาน จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 เรื่อง 13.ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 4 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : ประชุมชีแจงแนวทางการดำเนินการ และดำเนินการติดตามการแก้ไขปัญหาร้องเรียนประจำเดือนตุลาคม 2562 และรายงานผู้อำนวยการเขตและกองกลาง ทราบทุก 15 วัน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้กองกลางทราบ โดยวันที่ 1 - 25 ตุลาคม 2562 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจำนวน 67 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น 67 เรื่อง รายละเอียดดังนี้ 1.กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 9 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 9 เรื่อง 2.เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 4 เรื่อง 3.ถนน จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 เรื่อง 4.ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 10 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 10 เรื่อง 5.ท่อระบายน้ำ จำนวน 5 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 5 เรื่อง 6.อาคาร จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 3 เรื่อง 7.น้ำท่วม จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 4 เรื่อง 8.เขื่อน คูคลอง จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 4 เรื่อง 9.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 16 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 16 เรื่อง 10.ปัญหาจราจร จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 เรื่อง 11.โทรศัพท์ จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 เรื่อง 12.ไฟฟ้า จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 เรื่อง 11.บาทวีถี จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 เรื่อง 12.สะพาน จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 เรื่อง 13.ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 4 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3514

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3514

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0930

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **