ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยจุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิกแล้ว : 50130000-3535

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวรพงศ์ ไชยมีสุข 089 141 9929

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

รัฐบาลและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน เนื่องจากปัญหาผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย นับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความเจริญของเมืองก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลายด้าน ได้แก่ ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปัญหาการจราจร ปัญหาความสกปรก ขยะและเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่างๆ ปัญหาความมั่นคงจากต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทำการค้าหาบเร่-แผงลอยเพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน

50130900/50130900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ทางเท้าในพื้นที่เขตมีนบุรี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์สวยงาม 2. เพื่อให้ทางเท้าที่ประชาชนใช้สอยร่วมกันไม่มีแผงค้าและสิ่งใดๆ ตั้งวางกีดขวาง ทำให้ประชาชนใช้สัญจรผ่านไป-มาได้สะดวกและมีความปลอดภัย 3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เขตมีนบุรีเป็นเมืองที่น่าอยู่

เป้าหมายของโครงการ

จุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิกแล้ว จำนวน 2 จุด ได้แก่ 1. หน้าธนาคารกรุงไทย (สาขาอิสลาม) ถึง สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนสีหบุรานุกิจ 2. ปากทาอออกรถเมล์ ขสมก. ถึง คลินิกจิตประสงค์ ถนนสีหบุรานุกิจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/09/2563 : 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันตรึงกำลังบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าที่ประกาศยกเลิกเป็นประจำทุกวัน 2. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-22)

95.00

22/08/2563 :1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าถนนสีหบุรานุกิจเป็นประจำทุกวัน และไม่พบผุ้ใดฝ่าฝืน รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบังบัญชาทราบทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-21)

90.00

21/07/2563 : เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการค้า ถนนสีหบุรานุกิจเป็นประจำทุกวัน ผละการดำเนินการไม่พบผู้ฝ่าฝืน และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-22)

80.00

22/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันและตึงกำลัง บริเวณจุดยกเลิกทำการค้า ถนนสีหบุรานุกิจ เป็นประจำทุกวัน และไม่พบผู้ค้าฝ่าฝืนแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-22)

70.00

22/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขัน หากตรวจพบมีการฝ่าฝืนจักจับกุมยึดอายัดของกลาง และดำเนิคดีตามพระราชบัญัญรักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535 และรายงานผลการดำเนินการให้ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายวัลลภ สุวรรณดี) ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบ ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-22)

60.00

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการ บริเวณถนนสีหบุรานุกิจ ผลการดำเนินการไม่พบผู้ค้าฝ่าฝืน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2020-03-21)

46.00

21/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดที่ยกเลิกทำการค้าที่กำหนดเป็นประจำทุกวัน และรายงานผลการดำเนินการให้ประธานที่ปรึงษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจทราบ ทุกวันที่ 16 และ 1 ของทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2020-02-24)

38.00

24/2/2563 : 1 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าเป้นประจำทุกวัน ขณะตรวจตราไม่พบผู้ใดฝ่าฝืน 2. รายงานผลการตรวจดำเนินการใ้ห้ที่ปรึกษา ผว.กทม. (นายวัลลพ สุวรรณดี) ปลัดกรุงเทพฯ และสำนักเทศกิจ ทราบทุกวันที่ 16 และ 1 ของทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบ

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-23)

30.00

23/1/2563 : ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าหน้าตลาดมีนบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ เป็นประจำทุกวัน และรายงานผลการดำเนินการให้ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายวัลลพ สุวรรณดี) ปลัดกรุงเทพฯ และสำนักเทศกิจ ทราบทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2019-12-22)

23.00

22/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจออกตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าเป็นประจำทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบ

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-11-23)

18.00

23/11/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิกเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนือง และรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาและสำนักเทศกิจทราบตามแบบ สนท. 02 ทุกสิ้นเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-23)

10.00

23/10/2562 : 1. สำรวจจุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิก/จัดทำบัญชี 2. จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 3. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการ 4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันและจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนบริเวณจุดที่ประกาศยกเลิกทำการค้า 5. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการฯ/ขออนุมัติโครงการฯ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการฯ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดที่กำหนด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3535

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3535

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0903

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **