ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกวดขันการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า : 50130000-3536

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายอภิลักษณ์ สมตัว 086 188 8020

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร ได้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วทำให้ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และประชาชนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานคร มีจำนวนมากขึ้นทุกปี มีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า เป็นเหตุให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง การจราจรติดขัด อาชญากรรมเพิ่มขึ้น ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายในการกวดขันการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และล้อเลื่อนบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตมีนบุรี เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่มีจำนวนประชากรหนาแน่น และมีการอพยพย้ายที่อยู่อาศัยเข้ามาในพื้นที่เขตมีนบุรีเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาในหลายๆด้าน เช่น การจราจรติดขัด การจอดรถบนทางเท้าสาธารณะ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้ทางเท้าสาธารณะ ฝ่ายเทศกิจ จึงได้จัดทำโครงการกวดขันการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และล้อเลื่อนในพื้นที่เขตมีนบุรีขึ้น

50130900/50130900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ทางเท้ามีความสะอาด สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่มีสิ่งกีดขวาง 2. เพื่อให้ประชาชนใช้ทางเท้าสาธารณะในการสัญจรผ่านไป-มาได้ความสะดวกและปลอดภัย 3. เพื่อส่งเสริมให้เมืองมีนบุรีมีภูมิทัศน์ที่สวยงามและเป็นเมืองที่มีความปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

ถนนสายหลัก สายรองในพื้นที่เขตมีนบุรี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/09/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันและจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า บริเวณถนนสายหลัก สายรองในพื้นที่เขตเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนือง และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-22)

95.00

22/08/2563 : เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน ตักเตือนและจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าบริเวณถนนสายหลัก สายรองในพื้นที่เขตมีนบุรีเป็นประจำทุกวัน และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทรายทุกสิ้นเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-21)

90.00

21/07/2563 : เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันจับกุมบริเวณถนนสายหลัก สายรอง ผลการดำเนินการถึงวันที่ 20 ก.ค.63 จับกุมตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 มาตรา 17(2) จำนวน 23 ราย ปรับเป็นเงิน 47,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-22)

80.00

22/06/2563 : เจ้าหน้าที่เทศกิจตั้งจุดกวดขันและจับกุมผู้ฝ่าฝืนเป็นประจำทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-21)

70.00

21/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันและตั้งจุดกวดขันผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า บริเวณถนนสายหลัก และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง แล้วรายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานให้สำนักเทศกิจทราบทุกสิ้นเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-22)

60.00

1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณในพื้นที่เขตมีนบุรีเป็นประจำทุกวัน 2. รายงานผลการดำเนินการให้สำนักเทศกิจทราบทุกสิ้นเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-21)

45.00

21/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรากวดขันและจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืน บริเวณถนนสายหลักในพื้นที่เขต และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบก่อนวันที่ 5 ของเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-02-23)

37.00

23/2/2563 : 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดกวดขันผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า บริเวณถนนสายหลัก เป็นประจำทุกวัน 2. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขต และผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจออกตรวจตรา กวดขันและจับกุมบริเวณถนนสายหลัก สายรองเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2019-12-22)

22.00

22/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจตรา และตั้งจุดกวดขันจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนบริเวณถนนสายหลักเป็นประจำทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-22)

15.00

22/11/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวตรา กวดขันและจับกุมผู้กระทำผิด บริเวณถนนสายหลัก สายรอง และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-23)

10.00

23/10/2562 : 1. สำรวจถนนสายหลักและสายรอง/จัดทำบัญชี 2. จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 3. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการ 4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จับกุมผู้กระทำการฝ่าฝืน 5. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจถนนสายหลังสายรองในพื้นที่เขต
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:สำรวจถนนที่จะดำเนินการ/จัดทำบัญชี
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน ตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน ตักเตือนและจับกุมผู้ที่กระทำการฝ่าฝืน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บและจับกุมผู้ที่กระทำผิด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตมีนบุรีทราบ ทุกสิ้นเดือน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักเทศกิจทราบทุกสิ้นเดือน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3536

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3536

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0903

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **