ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกวดขันการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า : 50130000-3536

สำนักงานเขตมีนบุรี

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นายอภิลักษณ์ สมตัว 086 188 8020

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร ได้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วทำให้ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และประชาชนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานคร มีจำนวนมากขึ้นทุกปี มีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า เป็นเหตุให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง การจราจรติดขัด อาชญากรรมเพิ่มขึ้น ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายในการกวดขันการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และล้อเลื่อนบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตมีนบุรี เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่มีจำนวนประชากรหนาแน่น และมีการอพยพย้ายที่อยู่อาศัยเข้ามาในพื้นที่เขตมีนบุรีเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาในหลายๆด้าน เช่น การจราจรติดขัด การจอดรถบนทางเท้าสาธารณะ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้ทางเท้าสาธารณะ ฝ่ายเทศกิจ จึงได้จัดทำโครงการกวดขันการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และล้อเลื่อนในพื้นที่เขตมีนบุรีขึ้น

50130900/50130900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ทางเท้ามีความสะอาด สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่มีสิ่งกีดขวาง 2. เพื่อให้ประชาชนใช้ทางเท้าสาธารณะในการสัญจรผ่านไป-มาได้ความสะดวกและปลอดภัย 3. เพื่อส่งเสริมให้เมืองมีนบุรีมีภูมิทัศน์ที่สวยงามและเป็นเมืองที่มีความปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

ถนนสายหลัก สายรองในพื้นที่เขตมีนบุรี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจออกตรวจตรา กวดขันและจับกุมบริเวณถนนสายหลัก สายรองเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2019-12-22)

22.00

22/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจตรา และตั้งจุดกวดขันจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนบริเวณถนนสายหลักเป็นประจำทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-22)

15.00

22/11/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวตรา กวดขันและจับกุมผู้กระทำผิด บริเวณถนนสายหลัก สายรอง และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-23)

10.00

23/10/2562 : 1. สำรวจถนนสายหลักและสายรอง/จัดทำบัญชี 2. จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 3. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการ 4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จับกุมผู้กระทำการฝ่าฝืน 5. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจถนนสายหลังสายรองในพื้นที่เขต
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:สำรวจถนนที่จะดำเนินการ/จัดทำบัญชี
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน ตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน ตักเตือนและจับกุมผู้ที่กระทำการฝ่าฝืน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บและจับกุมผู้ที่กระทำผิด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตมีนบุรีทราบ ทุกสิ้นเดือน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักเทศกิจทราบทุกสิ้นเดือน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3536

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3536

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0903

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **