ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยบึงขวาง 3 จากถนนบึงขวางถึงเชิงสะพานข้ามคลองศาลเจ้าพ่อต่วน แขวงแสนแสบ : 50130000-3553

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครปัจจุบันประสบปัญหาจราจรติดขัดไม่เฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนเท่านั้น แต่ในปกติก็มีปัญหาการจราจรเช่นกัน ซึ่งทำให้การเดินทางสู่เป้าหมายล่าช้า ชีวิตประจำวันต้องเสียเวลาอยู่บนท้องถนนเป็นเวลานาน เสียสุขภาพจิต สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง กรุงเทพมหานครได้มีโครงการต่าง ๆในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดเป็นจำนวนมาก เช่น ก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยก ก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก ขยายผิวจราจรให้กว้างขึ้น ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรได้ระดับหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นเพื่อลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สำนักงานเขตมีนบุรีจึงจัดทำโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อเป็นการช่วยระบายยานพาหนะ ลดความแออัดออกไปจากบริเวณที่มียานพาหนะหนาแน่น

50130300/50130300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาได้สะดวก - เพื่อป้องกันน้ำท่วม - เพื่อพัฒนาซอยให้ได้มาตรฐานและสะดวกในการเดินทาง - เพื่อลดปัญหามลพิษที่เกิดจากฝุ่นละออง

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้โดยสะดวก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๑ ลดจำนวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-25)

100.00

25/05/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงซอยบึงขวาง 3 จากถนนบึงขวางถึงเชิงสะพานข้ามคลองศาลเจ้าพ่อต่วน แขวงแสนแสบ เลขที่ กท 5203/1152 ลงวันที่ 27 ก.พ. 62 2. สัญญาจ้างเลขที่ 13/2562 ลงวันที่ 10 พ.ค. 62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 เม.ย. 63 3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 17 เม.ย. 63 ตรวจรับงาน 22 เม.ย. 63 4. ปริมาณงานปรับปรุงซอยบึงขวาง 3 จากถนนบึงขวางถึงเชิงสะพานข้ามคลองศาลเจ้าพ่อต่วน แขวงแสนแสบ - รื้อพื้นทางเดิม เนื้อที่ประมาณ 1,800 ตร.ม - ทรายถม ปริมาณ 2,000 ลบ.ม. - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบมน.-05 ยาวประมาณ 2,238 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 162 แห่ง - สร้างชั้นรองพื้นทาง (SUBBASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มท.-02 กว้างประมาณ 7 ม. เนื้อที่ประมาณ 6,650 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-02 กว้างประมาณ 6-12 ม. เนื้อที่ประมาณ 7,500 ตร.ม. - สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 6-10 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 7,250 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับถนน หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ไม่รวมพื้นฐาน ยาวประมาณ 2,238 ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,200 ตร.ม. - สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มก.-01 แบบที่ 4 ยาวประมาณ 1,900 ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :โครงการงบประมาณต่อเนื่องระยะเวลา 2 ปี ปี 62 - 63 ยอดเงินเบิกจ่ายทั้งหมด 49,730,700.- บาท

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-04-24)

90.00

24/04/2563 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2020-03-25)

78.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2020-02-25)

77.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-01-24)

75.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-12-25)

70.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2019-11-25)

68.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2019-10-25)

66.00

25/10/2562 : งบต่อเนื่องปี 63 เริ่มดำเนินการต่อเนื่องจากปี 62 อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดราคากลางและจัดทำราคากลาง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขายแบบ-ยื่นเอกสาร
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เสนอราคา-อนุมัติจ้าง-ขอเงินงวด-ลงนามสัญญา
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ควบคุมการทำงานตามสัญญา
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ตรวจรับงาน-เบิกจ่ายเงิน
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3553

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3553

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0903

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **