ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนประชาราษฎร์ร่วมใจจากถนนราษฎร์อุทิศถึงคลองแสนแสบ แขวงแสนแสบ : 50130000-3559

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครปัจจุบันประสบปัญหาจราจรติดขัดไม่เฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนเท่านั้น แต่ในปกติก็มีปัญหาการจราจรเช่นกัน ซึ่งทำให้การเดินทางสู่เป้าหมายล่าช้า ชีวิตประจำวันต้องเสียเวลาอยู่บนท้องถนนเป็นเวลานาน เสียสุขภาพจิต สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง กรุงเทพมหานครได้มีโครงการต่าง ๆในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดเป็นจำนวนมาก เช่น ก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยก ก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก ขยายผิวจราจรให้กว้างขึ้น ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรได้ระดับหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นเพื่อลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สำนักงานเขตมีนบุรีจึงจัดทำโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อเป็นการช่วยระบายยานพาหนะ ลดความแออัดออกไปจากบริเวณที่มียานพาหนะหนาแน่น

50130300/50130300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมของการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ภายในพื้นที่เขตมีนบุรี

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตมีนบุรี ให้มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-25)

100.00

25/05/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. หนังสืออนุมัติงานก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนประชาราษฎร์ร่วมใจจากถนนราษฎร์อุทิศถึงคลองแสนแสบ แขวงแสนแสบ เลขที่ กท 5203/1449 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 62 2. สัญญาจ้างเลขที่ 2/2563 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 พ.ค. 63 3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 29 เม.ย. 63 ตรวจรับงาน 12 พ.ค. 63 4. ปริมาณงานก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนประชาราษฎร์ร่วมใจจากถนนราษฎร์อุทิศถึงคลองแสนแสบ แขวงแสนแสบ - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 256 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 20 แห่ง - สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม. - สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 250 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับถนน หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 ไม่รวมพื้นฐาน ยาวประมาณ 248 ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 ม. พร้อม TACK COAT และPRIME- COAT ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 250 ตร.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-24)

70.00

24/04/2563 : อยู่ระหว่างปูแอลฟัลต์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-25)

45.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-24)

35.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-25)

25.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดราคากลางและจัดทำราคากลาง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขายแบบ-ยื่นเอกสาร
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เสนอราคา-อนุมัติจ้าง-ขอเงินงวด-ลงนามสัญญา
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ควบคุมการทำงานตามสัญญา
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ตรวจรับงาน-เบิกจ่ายเงิน
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3559

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3559

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0903

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **