ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

เก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ ขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย : 50140000-3485

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายกฤตย์พงษ์ พลอยบุศย์ โทร. 0 2326 9013 หรือ 6874

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เขตลาดกระบังมีประชาชนเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่เป็นลักษณะประชากรแฝง ทำให้เกิดการผลิตขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น มีการลักลอบทิ้งขยะในที่ว่างริมทาง จึงมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมเสริมในด้านการเก็บขนมูลฝอยหมุนเวียนในแต่ละพื้นที่

50140600/50140600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางตามหลักการ 3ช 2. เพื่อป้องกันการนำขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ หรือขยะอันตรายไปทิ้งในที่ว่างทีี่สาธารณะ 3. เพื่อความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และรักษาสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการประชาสัมพันธ์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บและจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ขยะรีไซเคิล และะขยะอันตราย ตามสถานที่ต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ สถานประกอลบการต่างๆ ตลาด ศาสนสถาน อาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย สถานศึกษา ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร หรือตามที่ประชาชนร้องขอ ไม่น้อยกว่า 48 ครั้งต่อปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนกันยายน 2563 ดังนี้ (ครั้งที่ 44) วันที่ 6 ก.ย. 63 ณ ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 1 โซน 7 จำนวน 3,120 กก. (ครั้งที่ 45) วันที่ 13 ก.ย. 63 ณ ชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนหลังคาเขียว จำนวน 2,070 กก. (ครั้งที่ 46) วันที่ 19 ก.ย.63 ณ ชุมชนเคหะร่มเกล้าโซน 6 จำนวน 3,650 กก. (ครั้งที่ 47) วันที่ 20 ก.ย..63 ณ ม.สุภาลัยการ์เด้นวิลล์ จำนวน 580 กก. (ครั้งที่ 58) วันที่ 27 ก.ย. 63 ณ นิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า จำนวน 2,500 กก.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-30)

90.00

30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนสิงหาคม 2563 ดังนี้ (ครั้งที่ 40) วันที่ 2 ส.ค. 63 ณ ม.พูนสินธานี 3 จำนวน 1,690 กก. (ครั้งที่ 41) วันที่ 9 ส..ค. 63 ณ ม.ปาริชาติ ถนนลาดกระบัง จำนวน 620 กก. (ครั้งที่ 42) วันที่ 16 ส.ค.63 ณ หมู่บ้านพูนสินธานี 2 ถนนลาดกระบัง จำนวน 940 กก. (ครั้งที่ 43) วันที่ 26 ก.ค.63 ณ ชุมชนรุ่งเรืองพัฒนา ถนนลาดกระบัง จำนวน 1,740 กก.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนกรกฎาคม 2563 ดังนี้ (ครั้งที่ 37) วันที่ 14 ก.ค. 63 ณ ชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม จำนวน 2030 กก. (ครั้งที่ 38) วันที่ 19 ก.ค. 63 ณ ชุมชนทวีปัญญารักษ์ ถนนลาดกระบัง จำนวน 1,760 กก. (ครั้งที่ 39) วันที่ 26 ก.ค.63 ณ ชุมชนหมู่บ้านสมนึก ถนนลาดกระบัง จำนวน 2,270 กก.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนมิถุนายน 2563 ดังนี้ (ครั้งที่ 32) วันที่ 7 มิ.ย. 63 ณ ม.ศุภาลัย (สุวรรณภูมิ) จำนวน 840 กก. (ครั้งที่ 33) วันที่ 13 มิ.ย. 63 ณ นิติบุคคลบ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง จำนวน 2,040 กก. (ครั้งที่ 34) วันที่ 14 มิ.ย.63 ณ ม.เดอะเพลท 2 พัฒนาชนบท3 จำนวน 720 กก. (ครั้งที่ 35) วันที่ 21 มิ.ย. 63 ณ ม.เดอะเพลท 1 พัฒนาชนบท 3 จำนวน 6,670 กก. (ครั้งที่ 36) วันที่ 28 มิ.ย.. 63 ณ ม.RK โฮมปาร์ค 2 พัฒนาชนบท 3 จำนวน 2,310 กก.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-28)

60.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้ (ครั้งที่ 29) วันที่ 3 พ.ค. 63 ณ เคหะชุมชนร่มเกล้าโซน 4 จำนวน 2,480 กก. (ครั้งที่ 30) วันที่ 10 พ.ค. 63 ณ เคหะชุมชนร่มเกล้าโซนหลังคาแดง จำนวน 6,790 กก. (ครั้งที่ 31) วันที่ 17 พ.ค. 63 ณ หมู่บ้านชัยพฤกษ์ จำนวน 2,140 กก.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-29)

50.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนเมษายน 2563 ดังนี้ (ครั้งที่ 26) วันที่ 5 เม.ย. 63 ณ หมู่บ้านพาราไดร์เทอเรส จำนวน 2,540 กก. (ครั้งที่ 27) วันที่ 19 เม.ย. 63 ณ หมู่บ้านพูนสินธานี 3 จำนวน 2,070 กก. (ครั้งที่ 28) วันที่ 26 เม.ย. 63 ณ เคหะชุมชนร่มเกล้าโซน 1, จำนวน 1,180 กก.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-28)

45.00

28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนมีนาคม 2563 ดังนี้ (ครั้งที่ 22) วันที่ 1 มี.ค. 63 ณ หมู่บ้านพฤกษา 105 ,หมู่บ้านนลินพรรณ จำนวน 970 กก. (ครั้งที่ 23) วันที่ 8 มี.ค. 63 ณ หมู่บ้านรุ่งอรุณ 2 และหมู่บ้านแฮปปี้เพลส 2 จำนวน 510 กก. (ครั้งที่ 24) วันที่ 22 มี.ค. 63 ณ เคหะชุมชนร่มเกล้าโซน 6, ฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 4 โซน 10 จำนวน 820 กก. (ครั้งที่ 25) วันที่ 29 มี.ค. 63 หมู่บ้านรุ่งกิจวิลล่า 5,9 จำนวน 910 กก.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ (ครั้งที่ 18) วันที่ 2 ก.พ. 63 ณ หมู่บ้านเดอะแพลนท์ 2 จำนวน 860 กก. (ครั้งที่ 19) วันที่ 9 ก.พ. 63 ณ หมู่บ้านพฤกษา 78 จำนวน 1,820 กก. (ครั้งที่ 20) วันที่ 16 ก.พ. 63 หมู่บ้านเคหะนคร 2 จำนวน 2,170 กก. (ครั้งที่ 21) วันที่ 23 ก.พ. 63 หมู่บ้านราชพฤกษ์สุวรรณภูมิ - ลาดกระบัง 1,2,3 จำนวน 860 กก.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-28)

35.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนมกราคม 2563 ดังนี้ (ครั้งที่ 14) วันที่ 5 ม.ค. 63 ณ หมู่บ้านปาราชาติ จำนวน 1,700 กก. (ครั้งที่ 15) วันที่ 12 ม.ค. 63 ณ บ้านเอื้ออาทรร่มเกล้านิติ5 ตึก 34 จำนวน 3,870 กก. (ครั้งที่ 16) วันที่ 19 ม.ค. 63 ชุมชนมาเรียลัย จำนวน 1,500 กก. (ครั้งที่ 17) วันที่ 26 ม.ค. 63 หมู่บ้านพิศาล 1 - 2 จำนวน 810 กก.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนธันวาคม 2562 ดังนี้ (ครั้งที่ 9) วันที่ 1 ธ.ค. 62 ณ หมู่บ้านพุนสินธานี 2 จำนวน 2,030 กก. (ครั้งที่ 10) วันที่ 7 ธ.ค. 62 ณ นิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า จำนวน 2,420 กก. (ครั้งที่ 11) วันที่ 8 ธ.ค 62 ชุมชนศิลภิรัตน์อุปถัมภ์ จำนวน 760 กก. (ครั้งที่ 12) วันที่ 15 ธ.ค. 62 ชุมชนหลังวัดลานบุญ จำนวน 1,170 กก. (ครั้งที่ 13) วันที่ 22 ธ.ค. 62 ชุมชนบึงบัว จำนวน 970 กก.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนพฤศจิกายน 2562 ดังนี้ (ครั้งที่ 5) วันที่ 3 พ.ย. 62 นิติบุคคลอาคารชุดเคหะร่มเกล้า (อาคาร 25-28) จำนวน 4,350 กก. (ครั้งที่ 6) วันที่ 10 พ.ย. 62 ณ ฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 1 โซน 7 จำนวน 5,850 กก. (ครั้งที่ 7) วันที่ 17 พ.ย. 62 ชุมชนประชาร่วมใจ (ซ.ร่มเกล้า 27) จำนวน 1,610 กก. (ครั้งที่ 8) วันที่ 24 พ.ย. 62 เคหะชุมชนร่มเกล้า(โซนหลังคาแดง 201) จำนวน 3,240 กก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-29)

15.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนตุลาคม 2562 ดังนี้ (ครั้งที่ 1) วันที่ 6 ต.ค. 62 ซ.ลาดกระบัง 52 จำนวน 1,020 กก. (ครั้งที่ 2) วันที่ 13 ต.ค. 62 เคหะชุมชนร่มเกล้า โซนหลังคาขาว จำนวน 1,590 กก. (ครั้งที่ 3) วันที่ 20 ต.ค. 62 ซ.ทิวสนจิตมณี จำนวน - กก. (ครั้งที่ 4) วันที่ 27 ต.ค. 62 ชุมชนร่วมใจพัฒนา ถนนร่มเกล้า จำนวน 720 กก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนงาน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3485

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3485

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0894

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **