รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home
  • อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (1) อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ : นายกฤตย์พงศ์ พลอยบุศย์ โทร. 0 2326 9013 หรือ 6874
  • เก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ ขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย (2) เก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ ขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ : นายกฤตย์พงษ์ พลอยบุศย์ โทร. 0 2326 9013 หรือ 6874
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย (3) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ : นางพัชราภรณ์ เกตุอร่าม โทร. 0 2326 9013 หรือ 6874
  • จัดทำปุ๋ยหมักเพื่อลดปริมาณมูลฝอย (4) จัดทำปุ๋ยหมักเพื่อลดปริมาณมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ : นายกฤตย์พง์ พลอยบุศย์ โทร. 0 2326 9013 หรือ 6874
  • เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด (5) เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ : นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ โทร. 0 2326 9013 หรือ 6874
  • ส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ (6) ส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ : นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ โทร. 0 2326 9013 หรือ 6874
  • ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง