ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย : 50140000-3486

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2563)

90.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90.00

นางพัชราภรณ์ เกตุอร่าม โทร. 0 2326 9013 หรือ 6874

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายอย่างชัดเจน ด้านสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการมูลฝอยโดยใช้ระบบผู้ทิ้งเป็นผู้คัดแยกขยะ สามารถนำไปแปรรูปใช้ประโยชน์ได้ใหม่และเพิ่มมูลค่า นอกจากนั้นยังมีขบะอันตรายที่จะต้องแยกทิ้งจากขยะทั่วไป ซึ่งหากประชาชนทิ้งปนกับขยะทั่วไปจะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายเกิดการเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพได้

50140600/50140600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอยก่อนนำทิ้งตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อให้การจัดเก็บรวบรวม และกำจัดขยะอันตรายจากครัวเรือน เป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะตามหลักวิชาการสุขาภิบาล 3. เพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมเนื่องจากปัญหาขยะอันตราย 4. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมหานครสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

- ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายจากบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่เขต และรวบรวมขนส่งสถานีขนส่งอ่อนนุชอย่างน้อยเดือนละ 1,000 กิโลกรัม - ดำเนินการจัดเก็บทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-30)

90.00

30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและรวบรวมส่งสถานี เดือนสิงหาคม 2563 จัดเก็บได้รวม 3,690 กิโลกรัม หลอดไฟ - 925 กิโลกรัม แบตเตอรี่ - 2,370 กิโลกรัม กระป๋องสเปรย์ - 1,735 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและรวบรวมส่งสถานี เดือนกรกฎาคม 2563 จัดเก็บได้รวม 640 กิโลกรัม หลอดไฟ - 100 กิโลกรัม แบตเตอรี่ - 380 กิโลกรัม กระป๋องสเปรย์ - 160

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและรวบรวมส่งสถานี เดือนมิถุนายน 2563 จัดเก็บได้รวม 650 กิโลกรัม หลอดไฟ - 140 กิโลกรัม แบตเตอรี่ - 320 กิโลกรัม กระป๋องสเปรย์ - 190

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-28)

60.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและรวบรวมส่งสถานี เดือนพฤษภาคม 2563 จัดเก็บได้รวม 540 กิโลกรัม หลอดไฟ - 75 กิโลกรัม แบตเตอรี่ - 250 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-29)

50.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและรวบรวมส่งสถานี เดือนเมษายน 2563 จัดเก็บได้รวม 2,520 กิโลกรัม หลอดไฟ - 420 กิโลกรัม แบตเตอรี่ - 1,200 กิโลกรัม กระป๋องสเปรย์ - 900 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-28)

45.00

28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและรวบรวมส่งสถานี เดือนมีนาคม 2563 จัดเก็บได้รวม 1,190 กิโลกรัม หลอดไฟ - 200 กิโลกรัม แบตเตอรี่ - 500 กิโลกรัม กระป๋องสเปรย์ - 490 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและรวบรวมส่งสถานี เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บได้รวม 2,920 กิโลกรัม หลอดไฟ - 640 กิโลกรัม แบตเตอรี่ - 1,340 กิโลกรัม กระป๋องสเปรย์ - 940 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-28)

35.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและรวบรวมส่งสถานี เดือนมกราคม 2563 จัดเก็บได้รวม 2,680 กิโลกรัม หลอดไฟ - 490 กิโลกรัม แบตเตอรี่ - 1,310 กิโลกรัม กระป๋องสเปรย์ - 880 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและรวบรวมส่งสถานี เดือนธันวาคม 2562 จัดเก็บได้รวม 5,380 กิโลกรัม หลอดไฟ - 510 กิโลกรัม แบตเตอรี่ - 1,960 กิโลกรัม กระป๋องสเปรย์ - 2,910 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและรวบรวมส่งสถานี เดือนพฤศจิกายน 2562 จัดเก็บได้รวม 3,120 กิโลกรัม หลอดไฟ - 750 กิโลกรัม แบตเตอรี่ - 1,460 กิโลกรัม กระป๋องสเปรย์ - 1,130 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-29)

15.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและรวบรวมส่งสถานี เดือนตุลาคม 2562 จัดเก็บได้รวม 2,630 กิโลกรัม หลอดไฟ - 430 กิโลกรัม แบตเตอรี่ - 1,350 กิโลกรัม กระป๋องสเปรย์ - 850 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนงาน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3486

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3486

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0894

ตัวชี้วัด : 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด (1)ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2)ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ (เมื่อเทียบกับปี 2560) : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ (เมื่อเทียบกับปี 2560) : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ (เมื่อเทียบกับปี 2560))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **