ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จัดทำปุ๋ยหมักเพื่อลดปริมาณมูลฝอย : 50140000-3487

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายกฤตย์พง์ พลอยบุศย์ โทร. 0 2326 9013 หรือ 6874

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มสูงขึ้น สำนักงานเขตลาดกระบังได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้รณรงค์ให้ประชาชนมีการลด และแยกขยะมูลฝอยเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำวัสดุกลับมาใช้ได้อีก โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมมือในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดก่อนนำทิ้ง

50140600/50140600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการทำมูลฝอยประเภทเศษอาหาร เศษผัก และเปลือกผลไม้ มาทำปุ๋ยอินทรีย์สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก 2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย 3. เพื่อประหยัดงบประมาณในการกำจัดขยะ อีกทั้งยังช่วยลดภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นมหันตภัยคุกคามส่งผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์

เป้าหมายของโครงการ

-ลดปริมาณมูลฝอย โดยการนำขยะประเภทเศษอาหาร เศษผักและเปลือกผลไม้ไปแปรรูปเป็นปุ๋ยหมัก -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่ได้รับการบำบัด โดยวิธีทำปุ๋ยหมักเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 -การจัดกิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก สามารถนำไปใช้ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับได้ร้อยละ 90

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

- ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหาร , ผัก , ผลไม้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ เดือนกันยายน 2563 วัตถุดิบจำนวน 24,640 กก. แปรรูปขยะได้จำนวน - กก.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-30)

90.00

30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนสิงหาคม 2563 การผลิต วัตถุดิบจากเปลือกผลไม้ จำนวน 1,740 กิโลกรัม ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ จำนวน 5,220 ลิตร การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ - รดน้ำต้นไม้บริเวณเกาะกลาง 3,120 ลิตร - รดน้ำต้นไม้ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 800 ลิตร - แจกประชาชนที่ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 100 ลิตร - ใช้ในสำนักงานเขต 700 ลิตร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกรกฎาคม 2563 การผลิต วัตถุดิบจากเปลือกผลไม้ จำนวน 1,720 กิโลกรัม ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ จำนวน 8,252 ลิตร การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ - รดน้ำต้นไม้บริเวณเกาะกลาง 3,250 ลิตร - รดน้ำต้นไม้ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 800 ลิตร - แจกประชาชนที่ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 95 ลิตร - ใช้ในสำนักงานเขต 600 ลิตร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมิถุนายน 2563 การผลิต วัตถุดิบจากเปลือกผลไม้ จำนวน 1,690 กิโลกรัม ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ จำนวน 8,925 ลิตร การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ - รดน้ำต้นไม้บริเวณเกาะกลาง 3,250 ลิตร - รดน้ำต้นไม้ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 800 ลิตร - แจกประชาชนที่ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 120 ลิตร - ใช้ในสำนักงานเขต 600 ลิตร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-28)

60.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหาร , ผัก , ผลไม้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ เดือนพฤษภาคม 2563 วัตถุดิบจำนวน 15,900 กก. แปรรูปขยะได้จำนวน - กก.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-29)

50.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหาร , ผัก , ผลไม้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ เดือนเมษายน 2563 วัตถุดิบจำนวน 19,640 กก. แปรรูปขยะได้จำนวน - กก.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-28)

45.00

28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหาร , ผัก , ผลไม้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ เดือนมีนาคม 2563 วัตถุดิบจำนวน 28,290 กก. แปรรูปขยะได้จำนวน - กก.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหาร , ผัก , ผลไม้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 วัตถุดิบจำนวน 33,010 กก. แปรรูปขยะได้จำนวน - กก.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-28)

35.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหาร , ผัก , ผลไม้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ เดือนมกราคม 2563 วัตถุดิบจำนวน 31,050 กก. แปรรูปขยะได้จำนวน - กก.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหาร , ผัก , ผลไม้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ เดือนธันวาคม 2562 วัตถุดิบจำนวน 53,240 กก. แปรรูปขยะได้จำนวน - กก.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤศจิกายน 2562 การผลิต วัตถุดิบจากเปลือกผลไม้ จำนวน 2,050 กิโลกรัม ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ จำนวน 8,660 ลิตร การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ - รดน้ำต้นไม้บริเวณเกาะกลาง 2,500 ลิตร - รดน้ำต้นไม้ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 600 ลิตร - แจกประชาชนที่ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 110 ลิตร - ใช้ในสำนักงานเขต 200 ลิตร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-29)

15.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหาร , ผัก , ผลไม้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ เดือนตุลาคม 2562 วัตถุดิบจำนวน 47,590 กก. แปรรูปขยะได้จำนวน - กก.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนงาน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3487

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3487

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0894

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **