ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร : 50140000-3497

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางณตรีรัตน์ พรมเดช โทร. 6887

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

รอรายละเอียดจากโครงการหลังได้รับอนุมัติ

50141000/50141000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

รอรายละเอียดจากโครงการหลังได้รับอนุมัติ

เป้าหมายของโครงการ

รอรายละเอียดจากโครงการหลังได้รับอนุมัติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในด้านการปลูกไม้ยืนต้นและความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 3 ครั้ง - ครั้งที่ 3 วันที่ 28 กันยายน 2563 ณ ที่ทำการหมู่บ้านพูนสินธานี 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น 2. จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ยืนต้น จำนวน 4 แห่ง - ครั้งที่ 3 วันที่ 28 กันยายน 2563 ปลูกต้นมะตาด จำนวน 6 ต้น ณ โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ แขวงทับยาว - ครั้งที่ 4 วันที่ 28 กันยายน 2563 ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 100 ต้น ณ ซอยฉลองกรุง 8 แขวงลำปลาทิว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-08-30)

75.00

30/08/2563 : 1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในด้านการปลูกไม้ยืนต้นและความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 3 ครั้ง - ครั้งที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร แขวงขุมทอง 2. จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ยืนต้น จำนวน 4 แห่ง - ครั้งที่ 2 วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 28 ต้น ณ โรงเรียนวัดบึงบัว แขวงลำปลาทิว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-31)

60.00

31/7/2563 : 1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในด้านการปลูกไม้ยืนต้นและความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 3 ครั้ง - ครั้งที่ 1 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการชุมชนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-29)

55.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-28)

50.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-29)

45.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-27)

40.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์โครงการ เตรียมจัดการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-26)

35.00

26/2/2563 : จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ยืนต้น จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 200 ต้น ณ ถนนทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ แขวงลาดกระบัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-30)

25.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-28)

15.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1) ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ 2)คัดเลือกสถานที่ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-30)

8.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนงาน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3497

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3497

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0908

ตัวชี้วัด : 10. จำนวนการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ค่าเป้าหมาย จำนวน : 75

ผลงานที่ทำได้ จำนวน : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **