รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

10. จำนวนการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร : 5014-0908

ค่าเป้าหมาย จำนวน : 75.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวน : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
75.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมที่เทคโนโลยีการเกษตรเดือนละ 1 ครั้ง ประสานขอบริจาคกล้าไม้ยืนต้นจากหน่วยงานต่างๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมที่เทคโนโลยีการเกษตรเดือนละ 1 ครั้ง ประสานขอบริจาคกล้าไม้ยืนต้นจากหน่วยงานต่างๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดกิจกรรมที่เทคโนโลยีการเกษตรเดือนละ 1 ครั้ง ประสานขอบริจาคกล้าไม้ยืนต้นจากหน่วยงานต่างๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม: 1. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร หมายถึง จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือจุดสาธิตการเกษตร ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ เกษตรผสมผสาน 2. กิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือ 1) กิจกรรมการอบรม ถ่ายทอดความรู้ สาธิตพิจารณาเฉพาะด้านการบำรุง ดูแล และปลูกไม้ยืนต้น และความหลากหลายทางชีวภาพ 2) กิจกรรมผลักดันการถ่ายทอดความรู้ตามข้อ 1 สู่การปฏิบัติโดยเพิ่มพื้นที่ร่มเงาสร้างความร่มรื่นให้แก่พื้นที่เขตด้วยการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่เอกชนด้วยการดำเนินความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบสวนป่า หรือ Green Corridors คือการปลูกต้นไม้คู่ขนานไปกับแนวทางสาธารณะไม่ว่าจะเป็นถนน ทางจักรยานทางเท้า และริมคลองในพื้นที่ชุมชนเมืองทำให้เกิดแนวทางสีเขียวในพื้นที่ชุมชนเมือง 3. พื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน หมายถึงพื้นที่สีเขียวตามนิยามของสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ซึ่งมีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เป็นองค์ประกอบหลักซึ่งได้รับการดูแล บำรุงรักษาให้คงอยู่อย่างถาวรและเมื่อโตเต็มที่ทรงพุ่มให้ร่มเงาครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมด 4. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง เกษตรกร ข้าราชการ ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ นับจำนวนไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ระดับความสำเร็จ เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินการ คะแนนที่ได้รับ 5 หน่วยงานจัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่ร่มเงาสร้างความร่มรื่นให้แก่พื้นที่เขตด้วยการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่เอกชน ด้วยการดำเนินความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบสวนป่า หรือ Green Corridors ปลูกไม้ยืนต้นรวม 100 ต้น คิดเป็นร้อยละ 125 ของค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 ของคะแนนที่กำหนด 4 หน่วยงานจัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่ร่มเงาสร้างความร่มรื่นให้แก่พื้นที่เขต ด้วยการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่เอกชน โดยร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบสวนป่า หรือ Green Corridors ปลูกไม้ยืนต้น รวม 75 ต้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของคะแนนที่กำหนด 3 หน่วยงานจัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่ร่มเงาสร้างความรื่มรื่นให้แก่พื้นที่เขต ด้วยการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่เอกชน โดยร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบสวนป่า หรือ Green Corridors ปลูกไม้ยืนต้นรวม 50 ต้น คิดเป็นร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 ของคะแนนที่กำหนด 2 หน่วยงานจัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่ร่มเงาสร้างความรื่มรื่นให้แก่พื้นที่เขต ด้วยการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่เอกชน โดยร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมาย ในรูปแบบสวนป่า หรือ Green Corridors ปลูกไม้ยืนต้นรวม 25 ต้น คิดเป็นร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย ร้อยละ 40 ของคะแนนที่กำหนด 1 หน่วยงานจัดกิจกรรมอบรม ถ่ายทอดความรู้ สาธิตเฉพาะด้านการบำรุง ดูแล และปลูกไม้ยืนต้น และความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25 ของค่าเป้าหมาย ร้อยละ 20 ของคะแนนที่กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
:เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
:เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด