ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม : 50140000-3500

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.วิรัตน์ วัฒนานคร โทร 6888

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะเป็นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีหน้าที่ความรับผิดชอบส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสวัสดิการ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นนโยบายที่สำคัญของผู้บริหารกรุงเทพมหานครมาโดยตลอด ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการกำกับนโยบายการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบนโยบายกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค เจริญก้าวหน้าทัดเทียมเมืองชั้นนำ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นมหานคร น่าอยู่ยั่งยืน โดยกำหนดยุทธศาสตร์หลัก 5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพเมืองก้าวทันการแข่งขันทางเศรษฐกิจและเป็นมหานคร แห่งการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร สำนักงานเขตลาดกระบัง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เป็นหน่วยงานระดับพื้นที่ต้องดำเนินการโดยนำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) มาแปลงสู่ภาคปฏิบัติจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ในยุทธศาสตร์หลักที่ 4 การพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตลาดกระบัง ได้รับสิทธิสวัสดิการตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐจัดให้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และปฏิบัติงานตามโครงการแผนชุมชนพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต่อไป

50141000/50141000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามโครงการแผนชุมชนพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ในพื้นที่เขตลาดกระบัง

เป้าหมายของโครงการ

จ้างบุคลากรเป็นอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการแผนชุมชนพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ในฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตลาดกระบัง ได้แก่ 1. อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมวุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา 2. อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 อัตรา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

- เบิกค่าตอบแทน เดือน ส.ค. 2563 และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน ส.ค. 2563 - เบิกค่าตอบแทน เดือน ก.ย. 2563 และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน ก.ย. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-30)

90.00

30/08/2563 : เบิกค่าตอบแทน เดือน ก.ค. 2563 และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน ก.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : เบิกค่าตอบแทน เดือน มิ.ย. 2563 และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน มิ.ย. 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-06-29)

72.00

29/6/2563 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน พ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-05-28)

64.00

28/5/2563 : เบิกค่าตอบแทน เดือน พ.ค. 2563 และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน มี.ค. 2563 และ เม.ย. 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-04-29)

56.00

29/4/2563 : เบิกค่าตอบแทน เดือน เม.ย. 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-03-27)

48.00

27/3/2563 : เบิกค่าตอบแทน เดือน มี.ค. 2563 และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน ก.พ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : 30/12/2562 : เบิกค่าตอบแทน เดือน ก.พ. 2563 และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน ม.ค.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-28)

32.00

28/1/2563 : เบิกค่าตอบแทน เดือน ม.ค. 2563 และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน ธ.ค. 2562

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-30)

24.00

30/12/2562 : - เบิกค่าตอบแทน เดือน พ.ย. 2562 และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน ต.ค.2562 - เบิกค่าตอบแทน เดือน ม.ค. 2563 และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน ธ.ค. 2562

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-30)

8.00

29/11/2562 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน ต.ค. 2562

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนงาน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3500

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3500

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0918

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **