ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโยีการเกษตร : 50140000-3501

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางณตรีรัตน์ พรหมเดช โทร 6888

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตลาดกระบัง เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ เขตลาดกระบัง ประมาณ 1,000 ครัวเรือน ซึ่งมีการทำการเกษตรมากกว่า 15,000 ไร่ โดยได้รับการถ่ายโอนภารกิจกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ซึ่งสำนักงานเขตลาดกระบัง ได้รับผิดชอบ จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำแขวงลำปลาทิว ศูนย์ฯ แขวงขุมทอง ศูนย์ฯแขวงคลองสามประเวศ ศูนย์ฯแขวงคลองสองต้นนุ่น และศูนย์ฯแขวงทับยาว ซึ่งเน้นให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผนและบริหารจัดการแผนการพัฒนาการเกษตรด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกรในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการ ณ จุดเดียว สำนักงานเขตลาดกระบัง จึงจัดทำโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและเกษตรตามแนวพระราชดำริ เพื่อสนับสนุนภารกิจของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงต่าง ๆ 5 แห่ง ในเขตลาดกระบัง

50141000/50141000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของสำนักงานเขตลาดกระบังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุการเกษตร วัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวง จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย - ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงขุมทอง - ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงทับยาว - ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงคลองสามประเวศ - ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงคลองสองต้นนุ่น - ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงลำปลาทิว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-30)

90.00

30/08/2563 : จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 22 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-30)

70.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-29)

60.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-28)

50.00

28/5/2563 : เบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เดือน ก.พ.2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-29)

45.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-27)

40.00

27/3/2563 : เบิกค่าตอบแทนการประชุมคณะบริหารศูนย์ฯ เดือน ต.ค.2562 - ม.ค.2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-26)

35.00

26/2/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโยีการเกษตร ครั้งที่ 5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-30)

25.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1)ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 5 ศูนย์ 2) สำรวจความต้องการในการจัดหาวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 ศูนย์

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-30)

8.00

30/10/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโยีการเกษตร ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนงาน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3501

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3501

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0908

ตัวชี้วัด : 10. จำนวนการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ค่าเป้าหมาย จำนวน : 75

ผลงานที่ทำได้ จำนวน : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **