ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50140000-3536

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ โทร. 0 2326 9013 หรือ 6874

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครในปัจจุบันมีปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งในอนาคตหากไม่มีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย ก็จะทำให้มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี คาดการได้ว่าในปี พ.ศ.2562 จะมีขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นประมาณ 12,000 ตัน/วัน ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณในการจัดเก็บขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมหากไม่มีมาตรการในการบริหารจัดการที่ดี สำนักงานเขตลาดกระบังได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนมีการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางตามหลักการ 3ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse Recycle) โดยการแยกขยะเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล และขยะเศษอาหาร ซึ่งในปัจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยประเภทเศษอาหาร เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ และเศษอาหาร มีปริมาณเพิ่มขึ้นซึ่งขยะเหล่านี้สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น เลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ หรือทำน้ำหมักชีวภาพ

50140600/50140600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารโดยการนำมาเป็นขยะหอม (ปุ๋ยน้ำชีวภาพ และปุ๋ยหมักอินทรีย์) นำกลับมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนได้อีก 2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานคร ต้องจัดเก็บและทำลาย 3. เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดการยะมูลฝอย 4. เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้น้ำหมักชีวภาพรักษาสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการส่งเสริมการนำขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น นำไปเลี้ยงสัตว์ ไปทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ หรือทำน้ำหมักชีวภาพในกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนดใน SWM8 เช่น ชุมชน หมู่บ้าน ศาสนสถาน สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สถานประกอบการ อาคารที่พักอาศัย ไม่น้อยกว่า 14 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

- ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหาร , ผัก , ผลไม้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ เดือนกันยายน 2563 วัตถุดิบจำนวน 24,640 กก. แปรรูปขยะได้จำนวน - กก.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-30)

90.00

30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหาร , ผัก , ผลไม้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ เดือนสิงหาคม 2563 วัตถุดิบจำนวน 23,110 กก. แปรรูปขยะได้จำนวน - กก.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหาร , ผัก , ผลไม้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ เดือนกรกฎาคม 2563 วัตถุดิบจำนวน 37,440 กก. แปรรูปขยะได้จำนวน - กก.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหาร , ผัก , ผลไม้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ เดือนมิถุนายน 2563 วัตถุดิบจำนวน 32,940 กก. แปรรูปขยะได้จำนวน - กก.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-28)

60.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤษภาคม 2563 การผลิต วัตถุดิบจากเปลือกผลไม้ จำนวน 2,540 กิโลกรัม ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ จำนวน 7,620 ลิตร การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ - รดน้ำต้นไม้บริเวณเกาะกลาง 3,250 ลิตร - รดน้ำต้นไม้ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 800 ลิตร - แจกประชาชนที่ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 90 ลิตร - ใช้ในสำนักงานเขต 600 ลิตร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-29)

50.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนเมษายน 2563 การผลิต วัตถุดิบจากเปลือกผลไม้ จำนวน 2,450 กิโลกรัม ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ จำนวน 9,015 ลิตร การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ - รดน้ำต้นไม้บริเวณเกาะกลาง 3,250 ลิตร - รดน้ำต้นไม้ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 700 ลิตร - แจกประชาชนที่ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 150 ลิตร - ใช้ในสำนักงานเขต 300 ลิตร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-28)

45.00

28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมีนาคม 2563 การผลิต วัตถุดิบจากเปลือกผลไม้ จำนวน 2,350 กิโลกรัม ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ จำนวน 9,465 ลิตร การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ - รดน้ำต้นไม้บริเวณเกาะกลาง 2,600 ลิตร - รดน้ำต้นไม้ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 600 ลิตร - แจกประชาชนที่ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 105 ลิตร - ใช้ในสำนักงานเขต 300 ลิตร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกุมภาพันธ์ 2563 การผลิต วัตถุดิบจากเปลือกผลไม้ จำนวน 2,150 กิโลกรัม ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ จำนวน 10,630 ลิตร การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ - รดน้ำต้นไม้บริเวณเกาะกลาง 2,600 ลิตร - รดน้ำต้นไม้ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 600 ลิตร - แจกประชาชนที่ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 105 ลิตร - ใช้ในสำนักงานเขต 500 ลิตร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-28)

35.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 2563 การผลิต วัตถุดิบจากเปลือกผลไม้ จำนวน 2,580 กิโลกรัม ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ จำนวน 11,090 ลิตร การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ - รดน้ำต้นไม้บริเวณเกาะกลาง 2,600 ลิตร - รดน้ำต้นไม้ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 600 ลิตร - แจกประชาชนที่ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 190 ลิตร - ใช้ในสำนักงานเขต 500 ลิตร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนธันวาคม 2562 การผลิต วัตถุดิบจากเปลือกผลไม้ จำนวน 2,580 กิโลกรัม ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ จำนวน 7,740 ลิตร การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ - รดน้ำต้นไม้บริเวณเกาะกลาง 2,500 ลิตร - รดน้ำต้นไม้ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 600 ลิตร - แจกประชาชนที่ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 220 ลิตร - ใช้ในสำนักงานเขต 500 ลิตร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหาร , ผัก , ผลไม้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ เดือนพฤศจิกายน 2562 วัตถุดิบจำนวน 49,360 กก. แปรรูปขยะได้จำนวน - กก.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-29)

15.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนตุลาคม 2562 การผลิต วัตถุดิบจากเปลือกผลไม้ จำนวน 1,850 กิโลกรัม ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ จำนวน 5,550 ลิตร การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ - รดน้ำต้นไม้บริเวณเกาะกลาง 2,500 ลิตร - รดน้ำต้นไม้ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 600 ลิตร - แจกประชาชนที่ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 50 ลิตร - ใช้ในสำนักงานเขต 200 ลิตร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนงาน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3536

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3536

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0894

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **