ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50140000-3552

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสุรศักดิ์ หาริวร / 0 2326 6288

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้ประชาชนดำเนินชีวิตและปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลักความพอเพียง คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยมุ่งหวังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมที่จะให้ประชาชนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และพึ่งตนเอง เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ จึงได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสรมการบริหารเงินออมครอบครัวขึ้น เมือปี 2548 ขณะนี้มีทั้งหมด 17 ศูนย์ เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำประชาชนให้รู้จักวิธีการใช้และบริหารเงินรายได้ของตนเองหรือครอบครัวอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการสร้างวินัยการออมเงิน แนะนำช่องทางการเพิ่มคุณค่าของเงินออมในครอบครัว ส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน และขจัดความยากจนอย่างยั่งยืน ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน เขตลาดกระบัง เป็นหน่วยงานต้องดำเนินกิจกรรมในการให้คำปรึกษา แนะนำแก่ประชาชนเพื่อส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน ส่งเสริมวินัยด้านการออมเงินอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ด้านการออมเงินตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ชุมชน สถานศึกษา และสานประกอบการในพื้นที่

50141000/50141000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยทางการเงิน โดยมีการเก็บออมเงินของครอบครัวเพิ่มขึ้นอันเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัว 2. เพื่อส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน เพื่อขจัดความยากจนอย่างยั่งยืน 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการศูนย์ฯ ในเชิงรุกอย่างแพร่หลาย

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน เพื่อขจัดปัญหาความยากจนและบริหารเงินรายได้ของตนเองหรือครอบครัว สนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่ภารกิจของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมรอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน ตามสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการในพื้นที่เขต ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งละประมาณ 100 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-08-30)

75.00

30/08/2563 : กิจกรรมหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่โครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-31)

60.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-30)

65.00

2020-7-30 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-30)

55.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-28)

50.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-29)

45.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-27)

40.00

2020-3-27 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากวิกฤตโรคโควิด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-26)

35.00

26/2/2563 : กิจกรรมหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่โครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : จัดซื้อวัสดุโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-30)

25.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกหน่วยประชาสัมพันธ์การออมเงิน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-30)

8.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :--

** อุปสรรคของโครงการ :--

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนงาน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3552

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3552

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0914

ตัวชี้วัด : งานยุทธศาสตร์ 9. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการเสริมสร้างวินัยทางการเงิน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
80.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **