ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย : 50140000-3554

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางศรัณยา เลิศประชานันท์ โทร. 6887-88

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ประเพณีวัฒนธรรมของไทยเป็นสิ่งที่่ดีงามบ่งบอกวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาติที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีกิจกรรมด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายในวันสำคัญต่าง ๆ ประกอบด้วยวันสำคัญเกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์ วันสำคัญเกี่ยวกับศาสนา และวันสำคัญเกี่ยวกับประเพณีต่าง ๆ แต่ในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ขาดความสนใจในวัฒนธรรมไทยและวันสำคัญต่าง ๆ ให้ความสำคัญน้อยลงประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยทำให้ประชาชนรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกได้ง่ายขึ้น สำนักงานเขตลาดกระบังเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงการดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญา วัฒนธรรมและประเพณีไทย จึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อเป้นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและปลูกจิตสำนึกของความเป็นไทยที่มีเอกลักษณ์อันงดงาม ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความสันติสุขเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

50141000/50141000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกในความเป็นไทยและเพื่อให้เกิดความภูมิใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 3. เพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

เป้าหมายของโครงการ

กำหนดจัดกิจกรรมในวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ดังนี้ 1. กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ดำเนินการในวันที่ 10 เมษายน 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตลาดกระบัง สภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง และประชาชนทั่วไป จำนวน 300 คน ณ สถานที่ในพื้นที่เขตลาดกระบัง 2. กิจกรรมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ดำเนินการในวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตลาดกระบัง สภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง และประชาชนทั่วไป จำนวน 300 คน ณ สถานที่ในพื้นที่เขตลาดกระบัง 3. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ดำเนินการในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตลาดกระบัง สภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง และประชาชนทั่วไป จำนวน 200 คน ณ สถานที่ในพื้นที่เขตลาดกระบัง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
๓.๔.๑.๓ พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-30)

90.00

30/08/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-30)

40.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-28)

35.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-29)

35.00

29/4/2563 : งดจัดกิจกรรมสงกรานต์ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-30)

35.00

2020-3-30 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-27)

35.00

2020-3-27 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-26)

35.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-30)

25.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-30)

8.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนงาน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3554

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3554

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0915

ตัวชี้วัด : ภารกิจงานประจำ 6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมระดับมาก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 75

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
75.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **