รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ภารกิจงานประจำ 6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมระดับมาก : 5014-0915

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 75

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
0.00
100
100 / 100
4
75.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมสภาเด็กวิชาชีพเสริมรายได้นัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและกิจกรรมโครงการต่างๆ ตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคมและหลีกเลี่ยงการพบปะชุมชนจำนวนมาก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

แล้วเสร็จ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง ประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบังที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการหรือกิจกรรมที่สำนักงานเขตลาดกระบังจัดขึ้น

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

-จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความพึงพอใจในระดับมาก คูณด้วย100 หารด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
:๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
:๓.๔.๑.๓ พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)