ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย : 50140000-3556

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายจิรัฐติ์ ผาสุข / 0 2326 6288

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นความสำคัญกับการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน โดยมอบหมายให้สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เป็นแกนกลางในการจัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาซึ่งเป็นนโยบายหลักของกรุงเทพมหานคร ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของลานกีฬาและสโมสรกีฬาฯ ดังนี้ 1. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการกีฬา นันทนาการต่างๆ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของกิจกรรมกีฬาประเภทต่างๆ และเสริมสร้างพื้นฐานการเล่นกีฬาไปสู่การกีฬาในระดับสูงขึ้น 2. จัดตั้งสโมสรกีฬาประจำเขตฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาในพื้นที่เขตฯ ให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 3. การสนับสนุนด้านอุปกรณ์กีฬา และปรับปรุงสภาพลานกีฬาให้มีความพร้อมกับความต้องการของผู้มาใช้ลานกีฬาในแต่ละวัน 4. จัดกิจกรรมการเต้นแอโรบิคให้กับประชาชนในลานกีฬา ชมรมแอโรบิคในพื้นที่เขตลาดกระบัง ให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

50141000/50141000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การดำเนินงานลานกีฬา ชมรมกีฬา ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างความสามัคคี รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการออกกำลังกายได้อย่างทั่วถึงและมากยิ่งขึ้น 3. เพื่อเป็นการจัดระเบียบของชุมชนให้เกิดความน่าอยู่ เกิดกระบวนการพัฒนาลานกีฬาและชมรมกีฬาในพื้นที่เขตฯ แบบยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อการออกกำลังกาย ประจำลานกีฬา และชมรมแอโรบิคในพื้นที่เขตลาดกระบัง จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย 1. ลานกีฬาสวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 2. สวนสาธารณะ รวงผึ้ง ร่มเกล้า 3. ลานกีฬาชุมชนเคหะร่มเกล้า 201 หลังคาแดง 4. ลานกีฬาหมู่บ้านพูนสินธานี 1 5. ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านเพิ่มสุข 6. ชมรมแอโรบิคผู้สูงอายุหลังวัดลานบุญ 7. ชมรมแอโรบิคอาคารชุดแฟลตเอื้ออาทร 8. ชมรมแอโรบิคหมู่บ้านพูนสินธานี 3 9. ลานกีฬาชุมชนเคหะร่มเกล้า โซน 1

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
๓.๔.๑.๓ พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-09-28)

75.00

เบิกค่าตอบแทน เดือน สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-30)

70.00

30/08/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-30)

60.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนแอโรบิค

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-28)

45.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-29)

40.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-27)

40.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค เดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-26)

35.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกค่าตอบแทน เดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-30)

25.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-29)

8.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-30)

8.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนงาน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3556

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3556

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0915

ตัวชี้วัด : ภารกิจงานประจำ 6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมระดับมาก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 75

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
75.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **