ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50140000-3558

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายศุภกิจ จรูญสิริเศรษฐ์ โทร 6888

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกรรมการชุมชน เนื่องจากกรรมการชุมชนมีฐานะเป็นผู้แทนของประชาชนในชุมชน ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนของตน ซึ่งการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนจะมีประสิทธิภาพ ถ้าได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งได้แก่กรุงเทพมหานครที่เป็นหน่วยงานในการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่านในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน สำนักงานเขตลาดกระบัง ได้ตระหนักึงความสำคัญของการพัฒนาชุมชน จึงได้ทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตลาดกระบัง จำนวน 65 ชุมชน

50141000/50141000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ

เป้าหมายของโครงการ

จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงนของคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตลาดกระบัง จำนวน 65 ชุมชน ๆ ละ 5,000 - 10,000 บาท ตามขนาดของชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
๓.๔.๑.๓ พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-08-30)

75.00

30/08/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-30)

65.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน เดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-28)

50.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกเงินสนับสนุนกรรมการชุมชน เดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-29)

45.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-30)

40.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกรรมการชุมชน เดือน ก.พ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-26)

35.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : เบิกเงินสนับสนุนกรรมการชุมชน เดือน ธ.ค. 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-30)

25.00

30/12/2562 : เบิกเงินสนับสนุนกรรมการชุมชน เดือน พ.ย. 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-29)

8.00

29/11/2562 : เบิกเงินสนับสนุนกรรมการชุมชน เดือน ต.ค. 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-30)

8.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3558

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3558

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0915

ตัวชี้วัด : ภารกิจงานประจำ 6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมระดับมาก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 75

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
75.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **