ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 50140000-3559

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.สุกานดา จันทร์ปรุงตน โทร 6888

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามที่รัฐบาลประกาศให้ “การอ่าน” เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมกันผลักดันให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การพัฒนาพื้นที่เพื่อให้บริการแก่ผู้อ่าน รวมถึงการสร้างภาคี ภาคส่วนต่างๆ ที่จะร่วมกันผลักดันให้เด็ก เยาวชน และประชาชนหันมาอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น และมีการพัฒนาพื้นที่เข้าถึงการอ่าน เพื่อพัฒนาคุณภาพของแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากนโยบายวาระการอ่านแห่งชาติกรุงเทพมหานครเล็งเห็นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานครในวงกว้าง ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตามนโยบายกรุงเทพมหานครแห่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้าความบันเทิง และความจรรโลงพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างพัฒนากายใจ เพื่อนำไปด้านสติปัญญา อารมณ์ และสังคม ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเข้าใช้บริการของบ้านหนังสือเพิ่มมากขึ้น ในปีงบประมาณ 2559 สำนักงานเขตลาดกระบัง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการครอบครัวรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้าเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายตลอดจนนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป โดยดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับบ้านหนังสือในพื้นที่เขตลาดกระบัง จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย บ้านหนังสือร่มเกล้า สวน 60 พรรษา, บ้านหนังสือนิติบุคคลอาคารชุดเคหะชุมชนร่มเกล้า 1, บ้านหนังสือร่มเกล้าโซนหลังคาเขียว และบ้านหนังสือร่มเกล้าโซนหลังคาแดง

50141000/50141000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายตลอดจนนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป 2. เพื่อสร้างกระแส “กรุงเทพมหานคร มหานครแห่งการอ่าน” เพื่อร่วมกันผลักดันให้เด็ก เยาวชน และประชาชนหันมาอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น 3. เพื่อให้ประชาชนของชาวกรุงเทพมหานคร รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเข้าใช้บริการของบ้านหนังสือเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือน กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มาใช้บริการบ้านหนังสือร่มเกล้า ในพื้นที่เขตลาดกระบัง จำนวน 4 แห่งประกอบด้วย 1. บ้านหนังสือร่มเกล้า สวน 60 พรรษา 2. บ้านหนังสือนิติบุคคลอาคารชุดเคหะชุมชนร่มเกล้า 1 3. บ้านหนังสือร่มเกล้าโซนหลังคาเขียว 4. บ้านหนังสือร่มเกล้าโซนหลังคาแดง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
๓.๔.๑.๓ พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-08-30)

75.00

30/8/2563 : งดจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-30)

65.00

30/7/2563 : งดจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-06-30)

45.00

30/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์โรควิด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-28)

45.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-29)

40.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการจัดกิจกรรมรักการอ่าน เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-30)

40.00

30/3/2563 : จัดกิจกรรมรักการอ่าน ครั้งที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-26)

35.00

26/2/2563 : จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-30)

25.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-29)

8.00

29/11/2562 : ประชุมเตรียมการจัดทำกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-30)

8.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3559

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3559

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0915

ตัวชี้วัด : ภารกิจงานประจำ 6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมระดับมาก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 75

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
75.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **