ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเพื่อเสริมรายได้ : 50140000-3560

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางณตรีรัตน์ พรหมเดช โทร 6888

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จากสถาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจะบัน ทำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยต้องประสบปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่าย ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ตลอดถึงแม่บ้าน ผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไป สำนักงานเขตลาดกระบัง โดยฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงได้จัดทำโครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งจะดำเนินการฝึกอาชีพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์น้อย ระยะเวลาอบรมสั้นลงทุนต่ำ เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน เพิ่มรายได้แะทางเลือกในการประกอบอาชีพ ให้แก่แม่บ้านผู้ว่างงานและชาวชุมชน ซึ่งสอดคล้องแนวทางในการดำรงชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 จะทำให้ชาวชุมชนสามารถยืนหยัด ต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืน

50141000/50141000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มรายได้ ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและเพิ่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพของประชาชน ซึ่งเป็นการดำเนินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อให้แม่บ้าน เยาวชน ผู้ว่างงานและชาวชุมชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่เยาวชน แม่บ้านและประชาชนทั่วไป เวลา 09.00 - 15.00 น. จำนวน 15 หลักสูตร หลักสูตรละ 15 - 20 คน สาขาอาชีพที่เปิดอบรม ดังนี้ - ช่างเสริมสวย หลักสูตร 160 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 32 วัน - ช่างตัดผมชาย หลักสูตร 160 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 32 วัน - ช่างตัดเย็บเสือผ้าสตรี หลักสูตร 160 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 32 วัน - อาหารนานาชาติ หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 6 วัน - เบเกอรี่ หลักสูตร 470 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 8 วัน - อาหารว่าง อาหารจานเดียว หลักสูตร 40 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 8 วัน - ขนมไทย-แปรรูปอาหาร หลักสูตร 40 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 8 วัน - สิ่งประดิษฐ์จากผ้า หลักสูตร 40 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 8 วัน - ศิลปประดิษฐ์จากของเหลือใช้ หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 6 วัน - การผลิตสารเคมีใช้ในครัวเรือน หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 6 วัน - ประดิษฐ์เครื่องประดับ หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 6 วัน - การเพ้นท์ผ้าบาติก-มัดย้อม หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 6 วัน - ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หลักสูตร 60 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 10 วัน - การเพาะเห็ดเพื่อการค้า หลักสูตร 10 ชั่วโมง จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 2 วัน จำนวน 4 วัน - การปลูกพืชผักปลอดภัย หลักสูตร 5 ชั่วโมง จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 14 วัน จำนวน 25 วัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
๓.๔.๑.๓ พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-29)

100.00

29/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-03-30)

80.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-26)

60.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-30)

25.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-29)

8.00

29/11/2562 : เปิดฝึกอบรมวิชาตัดผมชาย วิชาทำอาหาร และวิชาตัดเย็บเสื้อผ้า

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-30)

1.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3560

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3560

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0915

ตัวชี้วัด : ภารกิจงานประจำ 6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมระดับมาก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 75

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
75.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **