ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร : 50140000-3564

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางศรัณยา เลิศประชานันท์ โทร.6887-8

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตลาดกระบังมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ตั้งอยู่ที่วัดสุทธาโภชน์ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสถานที่ท่องเที่ยวของเขตลาดกระบัง ควรได้รับการส่งเสริมถ่ายทอด สืบสานและอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ คนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจ โดยความร่วมมือของชุมชนและทุกภาคส่วนของสังคม จึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

50141000/50141000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดแสดงให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเขตลาดกะบัง ๒.๒ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น ๒.๓ เพื่อสร้างความภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และประชาชนตระหนักถึงคุณค่าที่ควรรักษาไว้ให้คงอยู่สืบไป

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนและประชาคมภายในพื้นที่เขตลาดกระบังได้มีส่วนร่วมในพิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-08-30)

75.00

30/08/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-30)

65.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เบิกค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-05-28)

48.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-29)

45.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการจัดกิจกรรมพิเศษพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-27)

40.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพิพิธภัณฑ์ฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมพิเศษพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-30)

25.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สสรุปผลการดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3564

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3564

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0908

ตัวชี้วัด : 10. จำนวนการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ค่าเป้าหมาย จำนวน : 75

ผลงานที่ทำได้ จำนวน : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **