ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู : 50150000-3297

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นางสาวชมชนก เหมียน้ำคำ โทร. 7380

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบนโยบายแนวทางการจัดการศึกษา จากผู้บริหารกรุงเทพมหานครและผู้บริหารเขต เป็นแนวทางดำเนินการจัดการศึกษา รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้บริหารสำนักการศึกษาและผู้บริหารเขต ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นระหว่างเพื่อนครูด้วยกัน เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงงานด้านการเรียนการสอน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น

50150700/50150700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสัมมนาได้ตระหนักต่อภาระหน้าที่ด้านการศึกษาที่ตนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 2. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสัมมนาได้รับแนวคิดทฤษฏี แนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ เกี่ยวกับด้านการศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียน 3. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสัมมนาทราบถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติจากคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา 4. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสัมมนาได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์อันนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีต่อกันในการปฏิบัติงาน

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ ผู้เข้าประชุมสัมมนาเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตหนองจอก รวมจำนวน 880 คน 2. ด้านคุณภาพ เพื่อให้ข้าราชการครูที่เข้าประชุมสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดทั้งแนวทางความคิด แนวปฏิบัติด้านการศึกษานำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในโรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-29)

50.00

29/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากโครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู เป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการต่อไป เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรตติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) เพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากโครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู เป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการต่อไป เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรตติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) เพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากโครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู เป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการต่อไป เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรตติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) เพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-25)

45.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมโครงการ ซึ่งจะดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมโครงการ ซึ่งจะดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-24)

20.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด ซึ่งโครงการจะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ เนื่องจากโครงการจะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-21)

10.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ เนื่องจากโครงการจะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ เนื่องจากโครงการจะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินงวด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก เพื่อกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประชุมวางแผนการดำเนินงาน เตรียมงานและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการประชุมครู
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ติดตามและประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3297

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3297

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0801

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 99.5100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
32.72

100 / 100
2
57.01

100 / 100
3
79.12

100 / 100
4
99.51

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **