ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดการเรื่องที่ได้รับการแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 50150000-3322

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสุวรรณา แสงสว่าง โทร 7351

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน

50150100/50150100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้การบริการประชาชนของสำนักงานเขตหนองจอกมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสร้างความพึงพอใจกับผู้รับบริการ 2.เพื่อแก้ไขและบรรเทาทุกข์ของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

1.ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนทุกเรื่อง และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการผ่านระบบเรื่องร้าวท้องทุกข์ ภายใน 3 วันทำการนับถัดจากวันที่หน่วยงานมีการตอบรับผ่านระบบฯ 2.รายงานผลการดำเนินงานให้หัวหน้าหน่วยงาน และส่งกองกลาง สปน.ทุกเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

9/29/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-25)

92.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับแจ้งและแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ระหว่างวันที่ 29 ก.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 จำนวน 97 เรื่อง แล้วเสร็จ 58 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 59.79 โดยเรื่องร้องเรียนมากที่สุด คือ เรื่องถนน จำนวน 27 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-29)

83.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ดำเนินการรับแจ้งและแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. 63 - 28 ก.ค. 63 จำนวน 111 เรื่อง แล้วเสร็จ 72 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 64.86 โดยเรื่องร้องเรียนมากที่สุด คือ เรื่องไฟฟ้าจำนวน 29 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับแจ้งและแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. 63 - 25 มิ.ย. 63 จำนวน 121 เรื่อง แล้วเสร็จ 90 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 74.38 โดยเรื่องร้องเรียนมากที่สุด คือ เรื่องขยะและสิ่งปฏิกูลจำนวน 24 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-28)

60.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับแจ้งและแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. 63 - 26 พ.ค. 63 จำนวน 99 เรื่อง แล้วเสร็จ 69 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 69.70 โดยเรื่องร้องเรียนมากที่สุด คือ เรื่องไฟฟ้าจำนวน 25 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับแจ้งและแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. 63 - 27 เม.ย. 63 จำนวน 105 เรื่อง แล้วเสร็จ 78 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 74.29 โดยเรื่องร้องเรียนมากที่สุด คือ เรื่องเหตุเดือดร้อนรำคาญจำนวน 34 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : ดำเนินการรับแจ้งและแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. 63 - 29 มี.ค. 63 จำนวน 107 เรื่อง แล้วเสร็จ 80 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 74.77 โดยเรื่องร้องเรียนมากที่สุด คือ เรื่องเหตุเดือดร้อนรำคาญจำนวน 33 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : ดำเนินการรับแจ้งและแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ระหว่างวันที่ 29 ม.ค. 63 - 26 ก.พ. 63 จำนวน 76 เรื่อง แล้วเสร็จ 43 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 56.58 โดยเรื่องร้องเรียนมากที่สุด คือ เรื่องเหตุเดือดร้อนรำคาญจำนวน 32 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-01-29)

33.00

29/1/2563 : ดำเนินการรับแจ้งและแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ระหว่างวันที่ 23 ธ.ค. 62 - 28 ม.ค. 63 จำนวน 102 เรื่อง แล้วเสร็จ 41 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 41.20 โดยเรื่องร้องเรียนมากที่สุด คือ เรื่องไฟฟ้ากับเหตุเดือดร้อนรำคาญจำนวน 33 เรื่องเท่ากัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-24)

25.00

24/12/2562 : ดำเนินการรับแจ้งและแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. 62 - 23 ธ.ค. 62 จำนวน 112 เรื่อง แล้วเสร็จ 42 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 37.50

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : ดำเนินการรับแจ้งและแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ระหว่างวันที่ 29 ต.ค. 62 - 25 พ.ย. 62 จำนวน 117 เรื่อง แล้วเสร็จ 37 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 31.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : ดำเนินการรับแจ้งและแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 จำนวน 143 เรื่อง แล้วเสร็จ 56 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 39.16

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3322

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3322

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0782

ตัวชี้วัด : 3.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **